אגרת קטו

... [מ]עכ"ק1 לעורר רחמיהם [המרובים ורוח נדי]בה לתמכם בימין [צדקם] ... נא ונא במטותא [מינייכו2 ברחמין נפישין3 ... בבקשה כפולה ומ]כופלת4 אוהב נפשם דורש שלומם5...


1) קטע מאגרת רבינו, שנשאר לפליטה, נדפס מצילום כתי"ק, ב"מבית הגנזים" פרק קיט.

מתוכנה נראה שנכתבה אל איש אשר על העדה (אדמו"ר או רב הקהלה), בבקשה לעורר את אנשי קהלתו שיתרמו ברוח נדיבה (ראה עד"ז לעיל אגרת לז).

מעכ"ק: מעלת כבוד קדשו.

2) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

3) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

4) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

5) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.


קטו) ; ; המלצה לתמיכה