אגרת קטז

אהו'1 אחיי וריעיי ידידי מו' בענדט נ"י

ומו' אייזיק נ"י

ומו' אברהם מנהיג נ"י

ומו' יחזקאל נ"י

גודל בקשתי להתאמץ בכל עוז ותעצומות2, לדרוש טובתו של א"נ מוכ"ז נ"י3 באמת לאמיתו4, בכל העניינים, להצילו מרודפיו5, ולקיים מארז"ל על פסוק והאלקים יבקש את נרדף6, אפילו צדיק7 כו' ומכל שכן כו', ולמצוה רבה תחשב נא ונא.

כ"ד המבקש באמת לאמיתו, דורש שלומם8 וטובתם מלב ונפש חפצה9

שניאור זלמן


1) מצילום כתי"ק. נדפסה במשנת יואל ע' נב. אגרות בעה"ת סי' קמב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת עט.

יש מקום לשער ששתי האגרות שלפנינו הן באותו תוכן, של השתדלות להציל את מוכ"ז מרודפיו הרוצים לבלעו חנם.

כמדומה שכל האגרות שחותם בהם "שניאור זלמן", הן מהתקופה שלאחר פטירת אביו, בתחלת שנת תקנ"ב (ראה מבוא פרק ב).

2) עוז ותעצומות: ע"פ תהלים סח, לו.

3) מוכ"ז נ"י: מוביל כתב זה נרו יאיר.

4) באמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

5) להצילו מרודפיו: ראה לעיל סוף אגרת קג.

6) והאלקים . . נרדף: קהלת ג, טו.

7) אפי' צדיק: רודף רשע. ויק"ר פכ"ז.

8) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

9) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קטז) ; לכמה מאנ"ש; התאמצות בהצלת א' מאנ"ש מרודפיו