אגרת קיז

לידידי1 מו' ליב נ"י

גודל בקשתי כפולה ומכופלת2 להתאמץ מאד בענין הידוע של ידידנו מוכ"ז נ"י, להוציא כנוגה צדקו וישועתו3 להפר עצת4 כל הקמים עליו5 לבלעו חנם6, והגם כי אין דרכו של רומע"ל בעניינים כאלו, אך החלש יאמר גבור אני7, וה' יהיה עם פיהו8, וישלח לו עזרו מקדש9, ובכל אשר יפנה ישכיל10 ויצליח11. נא ונא במטותא מיני'12 ברחמין נפישין13 וכל המרחם מרחמין עליו14 וכו'

כ"ד המבקש בבקשה כפולה ומכופלת דורש שלומו15 וטובתו מלב ונפש חפצה16

שניאור זלמן


1) מצילום כתי"ק, שאודותיו רשם כ"ק אדמו"ר זי"ע: לידידי מו' ליב נ"י. מכ' בקשת טובה להמוכ"ז. במתנה מדו"ז רמ"מ ינובסקי. במכתבו מכ"ה שבט פ"ט קרמנצוג "נמצא בעזבון איש אחד בעיר טשיגרין שמו ר' זלמן ליוברסקי. הוא הי' ממיוחסי ומקורבי חסידי ברסלב. ובכסף מלא קניתיו מיורשיו". גם כק"ש [=אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע] העיד עליו שזהו גכתי"ק. במתנה לחתונתי.

אודות רכישת כתי"ק זה על ידי הרמ"מ ינובסקי, ושילוחו לקראת החתונה, מסופר ב"אורות באפילה" ע' 127.

יש מקום לשער שאגרת זו ושלפניה, נכתבו שתיהן באותו תוכן, של השתדלות להציל את מוכ"ז מרודפיו הרוצים לבלעו חנם.

כמדומה שכל האגרות שחותם בהם "שניאור זלמן", הן מהתקופה שלאחר פטירת אביו, בתחלת שנת תקנ"ב (ראה מבוא פרק ב).

2) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

3) להוציא כנוגה צדקו וישועתו: ע"פ ישעי' סב, א.

4) להפר עצת: ע"פ ש"ב יז, יד.

5) כל הקמים עליו: ע"פ ש"ב יח, לא.

6) לבלעו חנם: ע"פ איוב ב, ג.

7) החלש יאמר גבור אני: ע"פ יואל ד, י.

8) וה' יהיה עם פיהו: ע"פ שמות ד, טו.

9) וישלח לו עזרו מקדש: ע"פ תהלים כ, ג.

10) ובכל אשר יפנה ישכיל: ע"פ משלי יז, ח.

11) ובכל . . ויצליח: ע"פ תהלים א, ג.

12) במטותא מיני': ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

13) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

14) וכל המרחם מרחמין עליו: שבת קנא, ב.

15) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

16) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קיז) ; לכמה מאנ"ש; התאמצות בהצלת א' מאנ"ש מרודפיו