אגרת קיח

[אחרי תקס"ד]

לידידי1 מחותני מהר"י בונם נ"י

מליצתי ישרה עבור ידידי מוכ"ז נ"י2, לקרבו בשתי ידים ולייעצו עצה ההוגנת לו3 באמת ובתמים4.

כ"ד המבקש אוהב נפשו דורש שלומו5 וטובתו מלב ונפש חפצה6

שניאור זלמן


1) נדפסה מצילום כתי"ק ב"מבית הגנזים" פרק קיט.

את ההמלצה שלפנינו כתב רבינו אל מחותנו הרה"ק רבי יוסף בונם חתן הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב (שבנו יקותיאל זלמן נשא את הרבנית בילא בת כ"ק אדמו"ר האמצעי). וראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז, אשר ההתחנות בין שני נכדי מוהרלוי"צ ורבינו התקיימו בקיץ תקס"ז ובחורף תקס"ח. אמנם כבר בשנת תקס"ד השתדכו, וכבר בתחלת קיץ תקס"ד מכנה רבינו את רבי לוי יצחק בתואר מחותני (לעיל אגרת פו).

2) מוכ"ז נ"י: מוביל כתב זה נרו יאיר.

3) עצה ההוגנת לו: תוכן ההמלצה לא נתפרש כאן, רק נכתב ברמז, ומבוססת על המשנה יבמות קו, ב: משיאין לו עצה ההוגנת לו. ופרש"י שם: כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך. ואפשר גם כאן מדובר בענין של שלום בית, ומרמז לו, שבהכרח כדאי לייעץ לו כנ"ל.

4) באמת ובתמים: ע"פ שופטים ט, טז.

5) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

6) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קיח) ; מוהרי"ב מברדיטשוב; לייעץ למוכ"ז עצה ההוגנת לו