אגרת יב

[לפני תקמ"ט]

אהוביי1 אחיי ורעיי2 אשר כנפשי3

באתי כמזכיר ומעורר ישנים בתרדמת4 הבלי הבלים, ולפקוח עיני העורים5 יביטו6 לראות7, להיות כל ישעם וחפצם ומגמתם לכל8 בהם חיי רוחם9 במקור מים חיים10 חיי החיים11 כל ימי חייהם מנפש ועד בשר12, דהיינו כל מילי דעלמא ועסקי פרנסה13 לא יהיה כאלו דעבדין לגרמייהו14, ולא יהיה בית ישראל ככל הגוים דזנין15 ומפרנסין16 ומוקרין לנשייהו ובנייהו מאהבה, כי מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ17 כתיב18, דהיינו שגם בעניני ארץ לא יפרידו19 מאחד האמת ח"ו להעיד עדות שקר ח"ו בק"ש20 ערב ובוקר בעינים סגורות21 ה' אחד22 בד' רוחות23 ובשמים ממעל ובארץ מתחת24, ובפקוח עיני העורים25 התעיף עיניך בו ואיננו26 ח"ו.

אך בזאת יאות לנו27, להיות28 כל עסקינו במילי דעלמא לא לגרמייהו כי אם להחיות נפשות חלקי אלקות29, ולמלאות מחסוריהם בחסד חנם, שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה30 ה' אחד אשר חסד אל כל היום31 חסד של אמת32 להחיות העולם ומלואו בכל רגע33 ורגע34. רק שאשתו ובניו של אדם קודמין לכל על פי התורה35, חוץ מהצדיקים שבדור שהן קודמין לבניו על פי הדין36, וצדיקין שבא"י קודמין37 לצדיקים שבחוץ לארץ, לבד מזאת שלא הניחו כמותם בחו"ל38, וד"ל.

ע"כ אהוביי אחיי39 שימו נא לבבכם לאלה40 הדברים41 הנאמרים בקצרה מאד (ואי"ה פא"פ אדבר בם42 בארוכה), איך היות כל43 עיקר עבודת ה'44 בעתים הללו בעקבות משיחא45 היא עבודת הצדקה כמ"ש רז"ל אין46 ישראל נגאלין אלא בצדקה, ולא ארז"ל ת"ת47 שקול כנגד גמ"ח אלא בימיהם48 שתלמוד תורה היה עיקר העבודה אצלם, ועל כן היו חכמים גדולים תנאים ואמוראים, משא"כ בעקבות משיחא שנפלה סוכת דוד49 עד בחי' רגלים ועקביים שהיא בחי' עשיה, אין דרך לדבקה בה50 באמת ולהפכא חשוכא לנהורא דילה51, כי אם בבחי' עשיה גם כן52 שהיא מעשה הצדקה כידוע53 למשכילים שבחי' עשיה באלקות היא בחי' השפעת והמשכת החיות למטה מטה למאן דלית ליה מגרמיה כלום54, וכל הזובח55 את יצרו בזה ופותח ידו ולבבו, אתכפיא סטרא אחרא ומהפך חשוכא לאור השי"ת56 השוכן עלינו בבחי' עשיה בעקבות משיחא, ויזכה לראות עין בעין57 בשוב ה' ציון כו'58.

והי' זה שלום כנפש או"נ מלונ"ח59

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך60


1) נדפסה באגה"ק שבתניא אגרת ט. ההשלמה נדפסה בס' ברכת הארץ סי' שלז [שם חסרים כמה קטעים מהנדפס בתניא, וכאן נעתקה בשלימותה]. לקוטים יקרים ע' ה. לוח התיקון לתניא. אגרות בעה"ת סי' נד. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת ז. ובכמה כת"י (400 צד, א [בשלימותה]. 448 שו, א. 1007 שכד, א [רק ההשלמה]. ובכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 35, בכותרת: "מכתב מאדמ"ו גאון עוזינו הרב הקדוש המפורסם מ' שניאור זלמן שי' לאש"ט אכי"ר").

בכת"י לנינגרד הנ"ל (שנעתק בשנים תקנ"ד-ו), מועתקות אחרי אגרת זו – "אגרת השנית" (דלקמן אגרת כט), "אגרת השלישי" (דלקמן אגרת לו), ו"אגרת הרביעי" (דלקמן אגרת כה). אך אין מכך ראי' שנכתבו בסדר הזה.

מה שכתב "וצדיקין שבא"י ... שלא הניחו כמותם בחו"ל", נראית הכוונה בעיקר למוהרמ"מ מוויטעפסק, ואם כן נכתבה לפני שנת תקמ"ט.

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד ההשלמה, ומלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (שם נדפסו עם פיענוחים), ו"לוח התיקון" שבסוף ס' התניא.

[לתוכן אגרת זו] עיין ג"כ אגה"ק סי"א [לקמן אגרת טו].

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

4) ומעורר ישנים בתרדמת: להעיר מלשון יד [רמב"ם הל'] תשובה ג, ד.

5) ולפקוח עיני העורים: [ע"פ ישעי' מב, ז].

6) יביטו: [נ"א ליתא].

7) העורים יביטו לראות: ע"ד ישעי' מב, יח.

8) לכל: פי' לכלול. עיין לעיל [במ"מ, הגהות וציונים לתניא] ח"א ספל"א.

9) לכל בהם חיי רוחם: [ע"ד ישעי' לח, טז].

10) במקור מים חיים: [ע"ד ירמי' ב, יג. יז, יג].

11) חיי החיים: [נ"א ליתא].

12) מנפש ועד בשר: [ישעי' י, יח].

13) פרנסה: [נ"א: הפרט].

14) דעבדין לגרמייהו: תיקוני זהר תיקון ו'. וע"ד [מ"ש בתניא] ח"א ספ"א.

15) דזנין ומפרנסין ומוקרין: [ע"ד נוסח הכתובה].

16) ומפרנסין ומוקרין: [נ"א ליתא].

17) כי מי . . בארץ: ש"ב ז, כג "ומי".

18) כתיב: [נ"א ליתא].

19) יפרידו: נ"א: יפרדו.

20) עדות שקר ח"ו בק"ש: להעיר מברכות יד, ב: "כל הקורא ק"ש כו' עדות שקר".

21) בעינים סגורות: עיין ברכות יג, ב וטושו"ע או"ח סי' סא ס"ה.

22) ה' אחד: [דברים ו, ד].

23) בד' רוחות כו': ברכות יג, ב.

24) ובשמים ממעל ובארץ מתחת: [ע"ד דברים ד, לט].

25) ובפקוח עיני העורים: ע"ד ישעי' לה, ה.

26) התעיף . . ואיננו: משלי כג, ה.

27) אך בזאת יאות לנו: ע"פ וישלח לד, כב.

28) להיות: נ"א: בהיות.

29) חלקי אלקות: ע"ד [מ"ש בתניא] ח"א רפ"ב. ואולי צ"ל "חלקי אלוקה" [וכ"ה בנ"א].

30) מדמין הצורה ליוצרה: ב"ר רפכ"ז.

31) חסד . . היום: תהלים נב, ג.

32) חסד של אמת: ב"ר פצ"ו.

33) להחיות העולם ומלואו בכל רגע: [כדלקמן אגרת מה, וש"נ].

34) ורגע: [נ"א ליתא].

35) אשתו ובניו . . התורה: עיין טושו"ע יו"ד סרנ"א ס"ג. ושם, שאביו ואמו קודמין לבניו.

36) חוץ מצדיקים שבדור שהן קודמין לבניו על פי הדין: בתניא של ר' אשר שו"ב – הגהה: עיי"ש ס"ט וסי' רנב ס"ט.

37) וצדיקים שבא"י קודמין לצדיקים שבחו"ל: [בתניא הנ"ל:] עיי"ש סי' רנא ס"ג.

38) לבד מזאת שלא הניחו כמותן בחו"ל: [בתניא הנ"ל:] ע"ד הלשון ברכות סג, א. וד"ל.

39) אחיי: [נ"א: אחיי ורעיי].

40) לבבכם לאלה: [נ"א: על לבבכם אלה].

41) שימו נא לבבכם לאלה הדברים: ע"ד דברים לב, מו.

42) פא"פ אדבר בם: [ע"ד במדבר יח, ח].

43) כל: [נ"א ליתא].

44) עבודת ה': [נ"א: עבודת ה' האמיתי'].

45) בעקבות משיחא: לשון סוף סוטה.

46) כמ"ש רז"ל אין: עיין [בהמצויין] לעיל [אגה"ק] רס"ד [לקמן אגרת סה].

47) ארז"ל ת"ת: פאה א, א.

48) אלא בימיהם: עיין ג"כ קו"א ד' [ד"ה להבין מ"ש בפע"ח]. ח' [ד"ה הנה לא, וראה גם לקמן אגרת קח].

49) שנפלה סוכת דוד: ע"ד עמוס ט, יט.

50) לדבקה בה . . דילה [נ"א דיליה]: בו? בסוכת דוד? [נ"א: לדבקה בה' אחד. וראה אג"ק אדמו"ר זי"ע חי"ט ע' סו].

51) דילה: נ"א: דיליה.

52) גם כן: [נ"א ליתא].

53) כידוע למשכילים: ועיין ג"כ אגה"ת פ"ט.

54) דלית ליה מגרמיה כלום: זח"א קסח, ב.

55) וכל הזובח את יצרו: סנהדרין מג, ב.

56) לאור השי"ת: [נ"א: לנהורא לאור ה'].

57) עין בעין: ע"ד ישעי' נב, ח.

58) כו': [נ"א: וד"ל].

59) מלונ"ח: עפ"י דה"י א כח, ט.

60) מו"ה ברוך: בא' מכתה"י חתום "בא"א מוהר"ר ברוך זצלה"ה", דהיינו אחר תקנ"ב. ועל פי האמור לעיל שהיא מלפני שנת תקמ"ט, מובן שהנכון הוא "יצ"ו" [ראה מבוא סוף פרק ב].


יב) לפני תקמ"ט; כללי; בעקבות משיחא עיקר העבודת – צדקה. צדיקים שבא"י קודמין. לא הניחו כמותם בחו"ל