אגרת קכ

אה'1 אחיי ורעיי2 מו' אייזיק3 ומו' צבי4 נ"י

גודל בקשתי כפולה לאשר ולקיים כאשר נגמר ביניכם עם מו' שמרי'5, והושלשו ועקסלין6 לגמור בכאן על כל הסכסוכים, והוא ישאר צילען בדומע7, וכאשר כתב אלי ידידנו מו' משה מבוחאב ישן.

נא ונא שלא לשנות ח"ו ולא יפול חצי דבר ארצה8 ח"ו, ולעשות זאת למעני. וגם לידידינו מו' גרשון ובנו מו' ארי'9 הוכפלה בקשתי, כזאת וכזאת10 להתאמץ בכל עוז ותעצומות11, והי' לי למשיב נפש12, כי אני שלום13 ודורש שלומם14 באמת מלב ונפש חפצה15.

כ"ד המבקש בבקשה כפולה ומכופלת16, נא ונא במטותא מינייכו17 ברחמין נפישין18 אוהב נפשם דורש שלומם.

שניאור זלמן

עוד הפעם באתי להזכיר את א"נ מו' גרשון הנ"ל, אודות מו' משה כ"ץ, מחותנו של מו' מיכל מבוחאב ישן, למהר לשלחו לכאן עם בנו, ואודיע למו' מיכל דרך נסיעתי19, שיבוא גם כן לכאן עם בתו לגמור ביניהם, בבל ישונה ובל יאוחר ח"ו.


1) נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' מה סי' לה. אגרות קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת ט. והיא נכתבה לאנ"ש בראהאטשוב, בסוף ימי כ"ק אדמו"ר הזקן. וראה לקמן, שהנזכרים כאן נזכרים גם ברשימת הערכה דלעיל אגרת צז, משבט תק"ע, בעת ביקור רבינו בראהאטשוב. וראה אגרת הבאה, שאפשר גם היא נכתבה בהמשך לאגרת שלפנינו.

אגרות נוספות אל קהלת ראהטשאוו – לעיל צז, ובהנסמן בהערות שם.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) מו' אייזיק: ברשימת הערכה דלעיל אגרת צז: "מ' אייזיק במוהר"ן, ששה למאה".

4) ומו' צבי: ברשימת הערכה הנ"ל: "מ"ה צבי במהר"י מל[..] שניים עשר למאה".

5) מו' שמרי': ברשימת הערכה הנ"ל: "מ' שמרי' בהרב שמונה למאה". ובדברי רבינו שבשולי הערכה הנ"ל "הממונים . . ומו' שמרי' בהרב".

6) והושלשו ועקסלין: משני הצדדים, דהיינו חתימת ידם על נייר חלק, שאחר מתן פסק-הדין יוכל רבינו לחזק את פסק-הדין על ידי שיכתוב בעצמו ועקסל (שטר חוב) ולמסרו לבעל-דין שכנגדו, כדלעיל אגרת נח במענה יג.

7) צילען בדומע: נציג היהודים במועצת העיר. בהמשך לזה נכתבה, כנראה, האגרת הבאה, בה מודה רבינו לאנ"ש דק' ראהטשוב על בשורת השלום הנעשה בשעריכם. ובאג"ק אדמו"ר האמצעי (ח"א אגרת ט) כותב לאנ"ש דראהטשוב "בקשתי מאד מאנשים האלה, שיהפכו לבבם מן השנאה אל האהבה, לידידי הנגיד מו' שמרי' בהרב, כי אוהב נפש באמת הוא לכללות אנ"ש, ויעשה הכל מה שברצוני לטובת הכלל, ובפרט לטובת אנ"ש, ולא תהיו ח"ו לעזר לכשנגדו".

8) ולא יפול . . ארצה: ע"פ מ"ב י, י.

9) לידידינו מו' גרשון ובנו מו' ארי': מסופר אודותם בס' הקן ע' 130, שע"פ הוראת רבינו נעשה ר' ארי' (בנו של ר' גרשון הנ"ל) ראש עירית ראהטשוב. ובדברי רבינו שבשולי הערכה הנ"ל "הממונים ה"ה מו' גרשון". ובאג"ק אדמו"ר האמצעי הנ"ל "הזקני' מו' גרשון . . ומ' ארי' בורמיסטער [ראש העיר] . . הזקנים מו' גרשון . . ידידי ר' ארי'".

10) כזאת וכזאת: ע"פ ש"ב יז, טו. מ"ב ה, ד. ט, יב.

11) עוז ותעצומות: ע"פ תהלים סח, לו.

12) והי' לי למשיב נפש: ע"פ רות ד, טו.

13) אני שלום: ע"פ תהלים קכ, ז.

14) ודורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

15) מלונ"ח: עפ"י דה"י א כח, ט.

16) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

17) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

18) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

19) לכאן . . דרך נסיעתי . . לכאן: כנראה ר"ל, שאחרי שיודיע רבינו זמן נסיעתו לעיירות אחרות, אזי ידעו הנ"ל מתי יהי' רבינו בביתו בלאדי, ויבואו אליו "לגמור ביניהם".


קכ) תק"ע?; מו"ה אייזיק ומו"ה צבי; לאשר הפשר בסכסוכים שבראהאטשוב