אגרת קכא

הנה1 ברך לקחתי מאנ"ש המנין דק' ראהטשוב2, וברך אשיב3, ברוך הטוב והמטיב4, על שמועה טובה5 שמעה ותחי נפשי6 ממש, מבשורת השלום הנעשה בשעריכם7, שלום שלום8 הכל שלום9, וברכה בקרב הארץ10, כולם שרויים11 כולם מחולים כו' אין כאן לא וכו' יתהפכו לברכה וכו'. ואחרי הודאה על העבר ברוב ברכות והודאות12, בקשה על העתיד13, כה יתן14 וכה יוסיף15 ה'16 לאמץ לבם17 הטהור, לבקש השלום בכל עוז באמת לאמיתו18, וה' יגמור בעדם19, וחפץ ה' בידם יצלח20, ובכל אשר יפנו ישכילו21 ויצליח,

כנפש המעתיר ודורש שלומם22 מלב ונפש חפצה23

שניאור זלמן


1) נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ע ע' קפז, מתוך כתי"ק. אגרות-קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת י. וראה בהערה לאגרת הקודמת, שהאגרת שלפנינו נכתבה כנראה בהמשך אליה, והוא השלום הנעשה בשעריכם.

2) המנין דק' ראהטשוב: אגרות נוספות אל קהלת ראהטשאוו – לעיל צז, ובהנסמן בהערות שם.

3) ברך לקחתי . . אשיב: ע"פ במדבר כג, כ.

4) ברוך הטוב והמטיב: ע"פ ברכות נד, א.

5) שמועה טובה: ע"פ משלי טו, ל.

6) שמעה ותחי נפשי: ע"פ בראשית יט, כ. ישעי' נה, ג.

7) השלום הנעשה בשעריכם: ראה גם לעיל אגרת קיט.

8) שלום שלום: ע"פ ישעי' נז, יט.

9) שלום הכל שלום: ע"פ תמיד כח, א.

10) ברכה בקרב הארץ: ע"פ ישעי' יט, כד.

11) כולם שרויים . . לברכה: ע"פ נוסח התרת נדרים.

12) ברכות והודאות: ע"פ נוסח ברכת ישתבח.

13) הודאה על העבר . . בקשה על העתיד: ע"פ ברכות נד, א.

14) כה יתן: ע"פ מ"א ה, כה.

15) וכה יוסיף: ע"פ ש"א ג, יז. יד, מד. יט, יד.

16) יוסיף ה': ע"פ יהושע כג, ג. דה"א כא, ג.

17) לאמץ לבם: ע"פ עמוס ב, טז.

18) באמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

19) וה' יגמור בעדם: ע"פ תהלים קלח, ח.

20) וחפץ ה' בידם יצלח: ע"פ ישעי' נג, י.

21) ובכל אשר יפנו ישכילו: ע"פ משלי יז, ח.

22) ודורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

23) מלב ונפש חפצה: ע"פ דה"י א כח, ט.


קכא) תק"ע? אנ"ש דראהאטשוב; השכנת השלום