אגרת קכב

אהו'1 אחיי וריעיי2 אלופי הקהל ובד"צ דק' ראהטשוב3, ה' עליהם יחיו4, חיים ברכה ושלום5 עד העולם6

נבהלתי מראות ונעויתי משמוע7 מהמעשה אשר לא יעשה בישראל8, הנעשה9 סמוך לגבולכם, לגרש בגט פסול מדאורייתא (שכתבו בהגט שם האשה רחל), אף אם היה שם העריסה רחל, מאחר שנקראת בפי כל ראָשי'10. ומכל שכן שלא נודע שם העריסה בבירור. ועל כן עליכם מוטל הדבר חובה למנוע המגרש שלא ישא אחרת ח"ו11 עד אשר יתן גט כשר לאשתו, וברצונה דוקא כדת תורה הקדושה, ולא בעל כרחה ח"ו12. וגם לגמור ביניהם בכי טוב13 בדבר שבממון14, קודם הגט כדת. ולשלוח פקודתם שלא לעשות חופה ח"ו, בכל תוקף וחירות לקיום הדת הנתונה לנו מהקיר"ה, ולכוף המסרבים בכל מיני כפייה בכלל, ובפרט בגזירת חכמים על השוחטים שלא ישחטו על החתונה ח"ו שום בהמה ועוף, ואם יעברו ח"ו תהא שחיטתן נבילה כדין העובר כו'15. ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב16 מה' הטוב.

כ"ד המבקש בבקשה כפולה ומכופלת17 בבל ישונה ובל יאוחר ח"ו

אוהב נפשם דורש שלומם18

שניאור זלמן באמ"ו מוה' ברוך זלה"ה


1) נדפסה לראשונה בשו"ע שלו הוצאת זיטאמיר תר"ז, ובכל הוצאות שו"ת אדמו"ר הזקן סי' לט. והוגהה בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) כ ע' תפז, ע"פ כת"י 189 (7045, ב), וכת"י 935 (יב, א).

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) אלופי . . ראהטשוב: אגרות נוספות אל קהלת ראהטשוב – לעיל צז, ובהנסמן בהערות שם.

4) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

5) ברכה ושלום: ע"פ ברכות ק"ש.

6) חיים . . עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

7) נבהלתי . . משמוע: ע"פ ישעי' כא, ג.

8) לא יעשה בישראל: ע"פ ש"ב יג, יב.

9) מהמעשה . . הנעשה: ע"פ קהלת ב, יז.

10) שנקראת בפי כל ראָשי': וכתבו שם שנשתקע פסול. ראה שבת לז, רע"ב (נפקא מינה לגיטי נשים). רש"י שם (פסול, וצריך לכתוב שם של עכשיו). ב"י סי' קכט (כו, א) ד"ה מי שנשתנה, בשם תשובה אשכנזית (יש לכתוב שם השינוי לבד, כיון שנשת[קע] שם הראשון לגמרי והכל קורין שם השינוי אם כן בטל שם הראשון). לבוש סי' קכט סי"ח (ואם נשתקע ממנה שם שמחה והכל קורין אותה וריידא אין כותבין רק וריידא לבדו, ואם כתב גם שמחה פסול, שכיון שנשתקע ממנה הרי הוא שם אחר לגבי דידה שאינה ניכרת בו). בית שמואל סי' קכט ס"ק לז (שהביא ב' דעות). וראה מה שדן בזה בשו"ת צמח צדק סי' רג ס"ד, וסי' ריז.

11) שלא ישא אחרת ח"ו: כמבואר בשו"ע סי' א ס"י, חרם דרבנו גרשם. וראה גם שו"ת רבינו סוס"י מ.

12) ולא בעל כרחה ח"ו: כמבואר ברמ"א סי' קיט ס"ו, חרם דרבנו גרשם.

13) בכי טוב: ע"פ פסחים ב, א.

14) בדבר שבממון: ע"פ כתובות נו, א.

15) שחיטתן נבילה כדין העובר כו': כמבואר בשו"ע יו"ד סי' א סי"א, ובשוע"ר שם ס"ק נג.

16) ולשומעים . . ברכת טוב: ע"פ משלי כד, כה.

17) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

18) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.


קכב) ; בד"צ ראהטשוב; לאסור השחיטה לחתונה, כשנתברר שהגט הי' פסול