אגרת קכג

להרב1 מוה"ר ליב נ"י

הנה אמת נכון הדבר2, והוא קבלה בידנו מרבותינו קדושי עליון נ"ע, שלא לבטל השידוך בעבור שום דררא דממונא3, ויש חשש סכנה בזה ח"ו. וגם שלא לאחר עוד זמן הנשואין ח"ו.

כ"ד המודיעו נאמנה4 דורש שלומו5 וטובתו מלב ונפש חפצה6

שניאור זלמן


1) נדפסה במאה שערים סי' יג. גנזי נסתרות סי' כט. לקוטים יקרים ע' ג. משנת יואל ע' סו. אגרות בעה"ת סי' קמה. קובץ יגדיל תורה (נ. י.) חוב' כב סי' ק. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת פט. ומועתקת בכת"י (433 תיז, א. 1007 רפב, א. 1201 יז, ב. ובכת"י ירושלים 3547 קכא, ב).

לתוכן הענין ראה "תנאים, ווארט, אירוסין ונישואין" פרק יב. ואודות הרחבת זמן הנישואין של הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס, על ידי רבינו, ראה נספח 40.

2) אמת נכון הדבר: עפ"י ראה יג, טו.

3) דררא דממונא: ראה שוע"ר הל' עדות סט"ז (קנין על אמירת אתן הוא קנין על דברים לבד כו' ולכן נהגו לכתוב תנאים אחרונים בשעת הנשואין ולא די בראשונים כו' כי שמא יחזור בו אחד מהצדדים מאיזו סיבה ורוצה להפטר בקנס לבד, כי החרם הכתוב בתנאים אינו כלום עד שיקבלוהו בפירוש). ומכל מקום אם הוא משום דררא דממונא, קבלה בידינו שלא לבטל, ולא לאחר.

4) המודיעו נאמנה: ע"פ הושע ה, ט.

5) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

6) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קכג) ; מו"ה ליב; לא לבטל השידוך מחמת דררא דממונא