אגרת קכד

גי"ה1. והנה זאת היתה לו על רפיון ידים מעסק התורה2, כי היא מגנא ומצלא אף בעידנא דלא עסיק בה3. וגם צריך לסגף את עצמו4 מעט, כאשר אי"ה פא"פ אדבר בו. והעיקר להתאמץ בכל עוז לקיים מ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד5, פירוש שהעומד לנגדי לבלעני הוא היצר הרע, מאת ה'6 הוא כן, כי כן צוה לו7 ה' לנסותי לדעת את אשר בלבי אם אשמור מצותיו אם לא8. וכשירגיל האדם עצמו במחשבה זו תמיד, שכל מחשבותיו שמעלה היצה"ר במחשבה הן מאת ה' מן השמים9, כדי לנסותו. בזה יוחלש כח היצר הרע ויהי' מאד נקל לנצחו, כאשר אי"ה פא"פ אדבר בו.

ואודות הולכת היין גפן על הגבול בגנבה, כלך מדרך זו10, ולא יעמיד ממונו בסכנה בשום אופן בעולם, ומוטב לו להשתכר מעט11 בלי שום סכנה, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט12 כו'.

וה' ישלח ברכה והצלחה במעשי ידיו, כנפשו ונפש אוהב נפשו

שניאור זלמן ב"ר ברוך ז"ל


1) נדפסה במאה שערים סי' יב. לקוטים יקרים ע' ג. גנזי נסתרות סי' כח. אגרות בעה"ת סי' קמד. והושלמה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צא, עפ"י כת"י (488 שג, א. 577 פו, ב. 744 רכח, א. 1007 ריח, ב. 1300 ו, ב. 2340 ד, א. ובכת"י ירושלים 3547 קלב, א).

אם נסמוך על לשון החתימה "ב"ר ברוך ז"ל", הרי נכתבה אחרי תחלת תקנ"ב (ראה מבוא פ"ב).

מתוכן האגרת נראה שנכשל בעבירה, וביקש תיקון תשובה.

גי"ה: גלילי ידיו הגיעוני (ע"פ שה"ש הי, יד).

2) על רפיון ידים מעסק התורה: סנהדרין קו, א.

3) מגנא . . עסיק בה: ראה סוטה כא, א.

4) לסגף את עצמו: השוה לעיל אגרת יט. אגה"ת סוף פ"א.

5) שויתי . . תמיד: תהלים טז, ח.

6) מאת ה': ע"פ תהלים קיח, כג.

7) כי כן צוה לו: אסתר ג, ב. וראה גם לעיל אגרות מה. עד (במענה לטענה השלישית והרביעית).

8) לנסותי לדעת . . אם לא: עקב ח, ב.

9) מאת ה' מן השמים: ע"פ וירא יט, כד.

10) כלך מדרך זו: ע"פ פסחים סא, ב ובכ"מ בש"ס.

11) מעט: נ"א: מעט מעט.

12) כי אין מעצור . . במעט: ע"פ ש"א יד, ו.


קכד) ; ; תורה מגנא. סיגופים. נסיונות. הולכת יי"ג על הגבול בגניבה