אגרת קכו

לידידי1 מו' אהרן ומו' ישראל נ"י

תשואות חן חן2 על שליח הלז לבשרני בשורות טובות3, כי ראה זה חדש4, ולא ניסה5 באלה שום אחד מאנ"ש, לטרוח לשלוח שליח לבשר בשורות טובות. כה יתן6 וכה יוסיף7 ה'8 כל הימים.

כ"ד אוהב נפשם דורש שלומם9

שניאור זלמן


1) נדפסה בהתמים חוב' ז ([שמו] נה) – בתוך אגרת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. אגרות בעה"ת סי' קמא. אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרת תשסז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צ. והוגהה כאן ע"פ כת"י (577 עט, ב. 1300 נב, ב).

באגרות קודש שם כותב שנכתבה "להרה"ח הנודע ר' אהרן שד"ר", ואפשר שנכתבה אל שני השד"רים, מו"ה אהרן מוויטבסק ואוסטרובנא (ראה לעיל נספח לאגרת עה, ובשוה"ג שם), וחבירו ר' ישראל מחאצ'י (ראה לעיל אגרת פט, ובשוה"ג שם), והיו שד"רים ביחד (ראה יסוד המעלה ח"ב אגרות פח-צא. ושם ע' שפ-שפב). אמנם מהזכרתם בלי שום תואר רבני וכיו"ב, לא נראה שהכוונה אליהם.

2) תשואות חן חן: זכרי' ד, ז.

3) לבשרני בשורות טובות: ראה רש"י חיי שרה כד, נב.

4) ראה זה חדש: קהלת א, י.

5) ולא ניסה: ע"פ ש"א יז,לט.

6) כה יתן: ע"פ מ"א ה, כה.

7) וכה יוסיף: ע"פ ש"א ג, יז. יד, מד. יט, יד.

8) יוסיף ה': ע"פ יהושע כג, ג. דה"א כא, ג.

9) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.


קכו) ; מו"ה אהרן ומו"ה ישראל; הודאה על בשורה טובה