אגרת קכז

שמעתי1 מפי קדושי עליון2 על שאומרים ומרגלא3 בפומא דאינשי4 שאחר השרפה מתעשרים5, יען כי השתלשלות מדות העליונות הקדושות וסדרן כך חסד דין רחמים ולזאת אחר מדת הדין בשריפה מתעוררת מדת הרחמים, שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה כנודע, שהיא מדתו של יעקב, נחלה בלי מצרים6, מבריח מן הקצה אל הקצה7 כו'.


1) נדפסה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צב, מתוך אגרת אדמו"ר ה"צמח-צדק" לק' ליעפלי (אגרות קודש צ"צ סי' כ), ומאגרת דומה לק' דיסנא משנת תרכ"ה (שם סי' יט), שהעתיק בהן אגרת זו של רבינו הזקן. וכן העתיקה בדרך מצותיך (קיד, ב). ומשם העתיקו גם במשנת יואל סה, א.

באגרות הצ"צ הנ"ל כותב שהאגרת נשלחה אל "ה"ה יוסף מזוראוויץ", וש"לכן צוה מעל' בכי"ק הנ"ל לאיש הנ"ל להתחזק ולבנות ביתו במקומו", ומזה נראה שלא העתיק כאן אלא חלק מאגרת רבינו הזקן.

2) שמעתי מפי קדושי עליון: באגרות קודש אדמו"ר האמצעי אגרת מ כותב "שמטעם זה שמעתי ממנו ז"ל [מרבינו] שלא רצה לעקור משכנו מק"ק לאדי אחר שריפת ביתו" [בשנת תק"ע. ראה נספח 38], ובהערות כ"ק אדמו"ר זי"ע לדרמ"צ (ע' 406): "וראה שם [מאה שערים] ע' 28 מכתב מאדמו"ר האמצעי לאנ"ש דטשאשניק בנדון כזה [הנדפס בין אגרותיו סי' מ] ואף שהחלטתו היא כמו במכתב הצ"צ, אבל מבאר הענין באופן אחר, – וממכתב אדמו"ר הזקן לר"מ מדריבין כשטבעה ספינתו [אגרת הבאה] ... משמע אשר לאו דוקא אחר שריפה כן הוא".

אגרת זו ושלאחרי' נדפסו בהוספה לקונטרס משיחת אחש"פ תשכ"ט, ובשוה"ג שם באו כמה הערות מכ"ק אדמו"ר זי"ע, ומועתקות לפנינו.

3) על שאומרים ומרגלא: נ"א: על מרגלא.

4) ומרגלא בפומא דאינשי: הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע: להעיר מסוגיא שלימה מנה"מ דאמרי אינשי (ב"ק צב, א ושם) ובכ"מ מפוזרים.

5) שאחר השריפה מתעשרים: הערות כ"ק אדמו"ר זי"ע: מהביאור מובן דשריפה לאו דוקא. ולהעיר אשר שרף בגי' עשיר.

6) נחלה בלי מצרים: שבת קיח, א.

7) מבריח . . אל הקצה: ע"פ תרומה כו, כח.


קכז) ; ; אחר שריפה מתעשרים