אגרת קכח

לאהובי1 אחי המופל' מו"ה משה הלוי2 נ"י.

אהובי אחי אל ירך לבבך3, חזק ואמץ4, כמארז"ל5 שלשה צריכין חיזוק6, תורה ותפלה ודרך ארץ. ונכון יהי' לבך בטוח בה'7 גומר בעדינו8 שימלא חסרונך בקרב שנים9, כי כך הן מדותיו של הקב"ה, מוחץ ורופא10 וכסדרן למעלה חסד דין רחמים11, ומדת הרחמים בלי מצרים12 כו' וכידוע ליודעים.

אך אל תבעט ביסורים13, כי את אשר יאהב ה'14 כו', וכופר נפש איש עשרו15. ולזאת יהי' לבך שש ושמח. ואין מעצור לה' להושיע במעט16 הנשאר לפליטה17, וישלח ברכה והצלחה במעשה ידיך, וכמ"ש וברכך בכל אשר תעשה18, כי ברכת ה' היא תעשיר19 כו'.

כנפש תדרשנו, דורש שלומך20 וטובך מלב ונפש חפצה21

שניאור זלמן


1) נדפסה בבית רבי עה, ב. לקוטים יקרים ע' ב. משנת יואל ע' סה. אגרות בעה"ת סי' קלט. ס' התולדות אדה"ז ע' שפח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צג. ומועתקת בכת"י (594 יח, ב. 1007 שנא, ב).

ההתחלה הושלמה כאן עפ"י כת"י הנ"ל, והסיום ע"פ לקוטים יקרים הנ"ל. ומוסיף שם (סיפור המעשה בקיצור ראה בית רבי שם, אך כאן הוא בפרטיות יותר. וכנראה שהמו"ל רש"נ נעמאיטין העתיק את כל הקטע מכת"י):

המכתב הזה העתקתי מכ"י א"ז מו"ר הרב ר' יוסף אהרון ז"ל שהעתיק מכי"ק אדמו"ר הנ"ל. ושמעתי ממנו המעשה (שדודי אחי אמי) הרב ר' משה הנ"ל הוביל פשתן בעד עשרת אלפים רו"כ לריגא, ונשברה הספינה ונטבעה, ולא הציל רק בעד שני אלפים רו"כ, ונפל מזה בעצבון גדול. וכתב מכתב מר במרירות לבבו לגיסו (בעל אחותו) הרה"ג ר' אברהם שוינעס, שיכנס לאדמו"ר כשיהי' בשקלוב ויספר לו המעשה. וכן עשה א"ב (!) אז הרה"ג הנ"ל, וכתב אדמו"ר הזקן המכתב הנ"ל לר' משה הנ"ל, ומובן ששמר את הדבר. ואחר כך נתעלה מקח פשתן באותה שנה, ולא רצה למכור הפשתן הנשאר אצלו כנ"ל עד שיתעלה כל כך עד שיקבל בעד הפשתן שלו חמשת אלפים רו"כ וכך הי' כו'. ובשנה השנית הרויח עוד חמשת אלפים רו"כ ואחר כך נתעלה ונתרומם.

2) מו"ה משה הלוי: ראה בית רבי שם (ולעיל בשוה"ג לאגרת הקודמת) שהוא מדריבין.

3) אל ירך לבבך: ע"פ שופטים כ, ג.

4) חזק ואמץ: יהושע א, ז.

5) חזק ואמץ כמארז"ל: הערות כ"ק אדמו"ר זי"ע: ראה ברכות (לב, ב) דדרשו זה עה"כ חזק ואמץ.

6) שלשה צריכין חיזוק: הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע: בברכות (שם) ארבעה (גם מעשים טובים), אלא שתורה ומעשים טובים נלמדים מכתוב אחד: חזק (בתורה) ואמץ (במע"ט). כן בתפלה ודרך ארץ נכפל בכתובים החיזוק, משא"כ בתורה ומעשים טובים. אבל י"ל דהרי נאמר בהם "מאד", וי"ל בנוגע לג' או ד'. ואכ"מ.

7) ונכון . . בה': ע"פ תהלים קיב, ז.

8) בה' גומר בעדינו: ע"פ תהלים קלח, ח.

9) בקרב שנים: חבקוק ג, ב.

10) מוחץ ורופא: הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע: דברים לב, לט. וראה דרז"ל עה"פ. אוה"ת עה"פ.

11) חסד דין רחמים: ראה אגרת הקודמת.

12) בלי מצרים: ע"פ שבת קיח, א.

13) אל תבעט ביסורים: ברכות סב, א (בפירש"י ד"ה קבלה).

14) את אשר יאהב ה': משלי ג, יב.

15) כופר נפש איש עשרו: משלי יג, ח.

16) ואין מעצור . . במעט: ע"פ ש"א יד, ו.

17) הנשאר לפליטה: וישלח לב, ט.

18) וברכך . . תעשה: ראה טו, יח.

19) ברכת . . תעשיר: משלי י, כב.

20) דורש שלומך: ע"פ תצא כג, ז.

21) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קכח) ; מו"ה משה הלוי; תנחומים על הפסד ממון. אחד דין בא רחמים