אגרת קכט

אה'1 נכדתי מ' דבורה לאה2 שתי'

גודל בקשתי שלא לשנות הבטחתך שהבטחת לי אז דו זאלשט גאר נישט זארגן, אונ' זאלשט תמיד פריילעך זיין, מיט די ווערטר וואש איך האב מיט דיר גירעט אין מיין שטיבל, אונ' זאלשט בטוח זיין אז עש וועט אלץ רעכט זיין בכל מכל כל3 אי"ה.

כ"ד א"ז4

שנ[י]אור זלמן

[חצי שער]


1) נדפסה ב"כרם חב"ד" גליון ד ע' 331. אגרות קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת יא.

2) נכדתי מ' דבורה לאה: אשת הרה"ק מוהרי"י מטשערקאס.

3) בכל מכל כל: ע"פ נוסח ברכת המזון.

4) כ"ד א"ז: כה דברי אביך זקניך.


קכט) ; נכדתו דבורה לאה; בטחון ושמחה