אגרת קל

ב"ה1 יום ד' במדבר תקכ"ט

לכבוד מר חותני התורני הנגיד מו"ש מופלג בתוי"ר רודף צדקה שת"ו מוהרי"ל סג"ל2 י"נ ולחמותי הצנועה א"ח ולזוג' עם כל מ"ב כלם יעמדו על הברכה של רב חיים ושלום וכט"ס

ת"ל בעד הבריאה יתן השי"ת לבשר ולהתבשר כל טוב בכב"י אנס"ו תדעו שבל אוכל למלאות רצונכם בשו"א בעולם כי דברי מי שומעין וכ"ק אדמ"ו הה"מ י"נ אין מניחני לנסע לביתי ויפקד עלי שאחוג חג השבועות הק' הבע"ל אתו עמו במחיצתו הקדושה יתן ה' לקבל התורה ברתת ובשמחה א"ו.

מנאי חתנכם וב' מברכם בכט"ס

שניאור זלמן בהר"ב


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רב. אגרות בעה"ת ע' רמז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צד.

2) מוהרי"ל סג"ל: ראה אודותיו ס' התולדות אדה"ז ע' טז ואילך.


קל) במדבר תקכ"ט; לחותנו חמותו ולזוגתו; ישאר בחה"ש אצל הה"מ