אגרת קלא

ב"ה1 יום ה' שמות תקלמ"ד.

אל כבוד קודש הקדשים הרב הגאון איש אלקים בקי בכל וכו' וכו' וכו' ק"ש מו"ה שמעלקא הורוויטץ י"נ

אד"ש בטח ידוע לכ"ק מה שהעיר ע"י אדומ"ו הה"מ הק' י"נ לעסוק בחיבור שלחן ערוך2 החדש אוכל לבשרו כי ב"ה אני עוסק בו וה' מצליח בידי לכוין אל האמת לאמיתו וה' יגמור בעדי לטוב שאזכה לגמרו וליטע אהבתו ויראתו בלב כל ישראל אנס"ו יקבל קונטרס א' לדוגמא.

מנאי אוהבו בל"מ

שניאור זלמן בא"א מו"ר מ' ברוך זלהה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רח. אגרות בעה"ת ע' רמז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צה.

רד"צ הילמן ע"ה שם מקשה על הכינוי "שמעלקע", שנראה בעיניו מוזר. אך אילו ראה שגם "בני הגאון המחבר" בהקדמתם לשו"ע מכנים אותו בשם זה, לא הי' כותב זאת.

הוא גם מקשה על שרבינו מברך את אביו בברכת "זלה"ה", אף שהי' עדיין חי אז. אבל ראה מבוא ספ"ב.

2) בחיבור שלחן ערוך: השוה הקדמת "בני הגאון המחבר" לשו"ע אדה"ז.


קלא) שמת תק"ל; להרה"ק רבי שמעלקא הורביץ; כתיבת השו"ע