אגרת קלג

ב"ה1 ד' שלח תקלמ"ד שקלאב

אל אלומ"ק אדומ"ו הה"מ המאיר לארץ ולדרים י"נ

באימא וביראה ברתת וחלחלה אודיע לכ"ק י"נ כי אי"ה בקרב הימים הב"ע אבוא לפני כסאו קדשו, כי מה שכ"ק י"נ פקד עלי אשמור לעשות אי"ה.

ד' תלמידו המשתחוה מול הדום רגליו הקדושים י"נ

שניאור זלמן זלמינא בן רבקה


1) נדפסה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צז, מכת"י (501) בגליון נפרד, הכולל העתק אגרת זו, אגרת דלקמן סי' קסד, ועוד אגרת מהגניזה. וכנראה כולן נעתקו מאותו מקור.


קלג) שלח תק"ל; להה"מ; בקרוב יבא אליו