אגרת קלד

ב"ה1 עש"ק דברים תקלמ"ד לאזני

למשוש לבי ונפשי ורוחי הרב הקדוש כמלאך אלקים וכו' מו"ה אברהם י"נ בן כ"ק אדומ"ו הה"מ י"נ

יזכור נא אותי לפני כ"ק אדומ"ו י"נ רפואה שלמה אזני הימין כי זה יום הג' שנוזל ממנו ליחה פ"נ יתן בעדי נ"ח פ' ע"ח.

דברי המאמין בהרופא חנם ובעבדיו הק' ...

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ריג. אגרות בעה"ת ע' רמח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צח.


קלד) דברים תק"ל; לר"א בן הה"מ; בקשה להזכירו לפני אדמו"ר