אגרת קלו

ב"ה1 יום א' וישב תקל"א לפ"ק פ"ק לאזני

אשתחוה בקידה על אפיים מול הדום רגלי קודש הקדשים אדומו"ר שכבה"ג לו דומי' תהילה מורנו ורבנו הה"מ הק' מו"ה ד' ב' מראוונא יחי' נצח ס"ו

אד"ש הק' י"נ אשוב מפני היראה ומפני הכבוד שחס מלהזכיר שיד"נ הרב ה"צ הק' מו"ה זושע י"נ אמר תורה אני מעיד שזה לא הי' בעיר שהי' שוכן שם כ"ק אדומ"ו י"נ חס ושלום רק זה הי' באם הדרך אשר נסע אתי יחד ואז אמר ע"פ והרקותי לכם ברכה ואמר יקר מאוד וגם הרב הק' י"נ מו"ה ר"ן י"נ מ"מ ג"כ שמע ע"כ בל יתרעם כ"ק אדומ"ו י"נ על קדוש וטהור כזה ומגודל בטחוני אקוד באימה וביראה ואומר קדוש

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רטו. אגרות בעה"ת ע' רמח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת ק.

ר"נ הנזכר כאן, בודאי אינו ר' נחמן מהורודונקא (כפי שרצה רד"צ הילמן ע"ה לפרש), שהי' אז בא"י.


קלו) וישב תקל"א; להה"מ; התנצלות עבור ר' זושא