אגרת קלז

ב"ה1 א' ויחי תקל"א שקלאב

לכ"ק אדומ"ו הה"מ המפורסם רבשכבה"ג נזר ישראל מרנא ורבנא מק"ק ראבנא

התאפק בל אוכל הן אמת שכ"ק י"נ פקד וצוה עלי שג' חדשים בל אבוא לפני זיו הדרת כסא קדשו מטעם כמוס וקדוש אשר גלוי וידוע רק לפניו אבל האמת אגיד שאין עוד נשמה בקרבי כל רמ"ח אברי וגידי בוערים בי נא להרשני לבוא יהי' מה שיהי' בטוח אני שכל יכול הוא לטובה וירשני לגשת אל הק' פנימה אנ"ס

תלמידו העלוב

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ריז. אגרות בעה"ת ע' רמח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קא.


קלז) ויחי תקל"א; להה"מ; בקשת רשיון לבא