אגרת קלח

ב"ה1 ד' שמות תקל"א

לכ"ק אדומ"ו הה"מ י"נ

אדש"ק בקידה אודיע כי ב"ה פעלתי הרבה על לבותיהם ולבי חזק כי אי"ה בעוד ימים אחדים יבואו להנות מנועם זיו הדרת כ"ק אדומ"ו י"נ.

ד' תלמידו העלוב

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ריח. אגרות בעה"ת ע' רמט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קב.


קלח) שמות תקל"א; להה"מ; הודעה שפעל על ליבותיהם