אגרת קלט

ב"ה1 א' ויקרא תקל"א וויטעבסק

אל כ"ק אדומ"ו הגאון המפורסם קדוש ונורא שמו הה"מ בק"ק ראוונא שי"נ אנס"ו

זה כשבוע ימים שבכל יום כחצות כבד עלי ראשי ערך שעה אחת נא להזכר על זכרון קדשו רפואה שלמה במהרה בכב"י א"ס

שניאור זלמן בן רבקה

פ"נ ח"י זהובים.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ריט. אגרות בעה"ת ע' רמט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קג.

רד"צ הילמן ע"ה שם מקשה מאגרת שלאח"ז, שתאריכה שלשה ימים לאח"ז, והי' אז בראוונא. ואולי יש כאן טעות בהעתקת התאריך.


קלט) ויקרא תקל"א; להה"מ; בקשת ברכה לרפו"ש