אגרת קמ

ב"ה1

הושלש ת"י מיד הרבני החסיד הנגיד כמ"ר אליה' במו"ה פסח מאוסטראה סך ארבעים אדומים שבאם יעשה השי"ת עמו נס ואחיו יצא לחרות עולם בדבר שאסרהו בכלא ע"פ בלבול אז אמסור כל הסכום הנ"ל ליד כ"ק אדומ"ו הה"מ י"נ כ"ז נעשה ונגמר ביום ד' ויקרא תקל"א ראבנא

נאום שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רכ. אגרות בעה"ת ע' רמט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קד.

אודות התאריך ראה בסי' שלפנ"ז. אודות ברכת "זלה"ה" ראה מבוא ספ"ב.


קמ) ויקרא תקל"א; ; שטר השלשה לר"א מאוסטראה