אגרת קמא

ב"ה1 א' שלח תקל"א

לכ"ק הרב הק' איש אלקים וכו' מ' אברהם י"נ בן כ"ק אדומ"ו הה"מ י"נ

אד"ש מכתב קדשו ק' ביום עש"ק ובכל מאודי ורצוני אמלא פקודת הק' של אדומ"ו הק' בזריזות יתרה ובעוד איזה שבועות אבוא אי"ה לכ"ק י"נ ואז אמסור מפה לאוזן ק' את הכל באריכות.

דברי ידידו אוהבו אהבת נפש עולמים ודו"ש ושלם כ"ק אדומ"ו הה"מ הק' י"נ.

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רכב. אגרות בעה"ת ע' רמט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קה.


קמא) שלח תקל"א; לר"א בן הה"מ; בעוד איזה שבועות יבא