אגרת קמב

ב"ה1

אנחנו הח"מ מגישים פתקא זו לבקש רחמים בעד אדומ"ו הק' רבשכבה"ג מרנא ורבנא וכו' וכו' וכו' קש"ת מוהר"ר דובער בן חוה שיתרפא במהרה ברפו"ש מן השמים בכח קדושת תפלת ופעולת כ"ק מו"ר הנורא מרן הבעש"ט נ"ע על צדקה מנדבים אנחנו קס"א זהובים.

וע"ז באע"ה פק"ק אניפאלי שנת תקל"ב יום בית וירא.

נאום בנו אברהם במוהר"ר דובער

יעקב יוסף הכהן מפולנאה

שמואל שמעלקא הלוי ממשפחת הורוויץ

פנחס הלוי הורוויץ

יעקב שמשון בן ראסי'

חיים חייקא מהמדורא

משולם פייביש הלוי מזבארז

שלמה לוצקער מסקאל

מנחם מענדיל בהרב ר' משה מוויטעבסק

אברהם במו"ה אלכסנדר מקאליסקא

משולם זוסיל מפק"ק הנ"ל

ליב מוכיח מפולנאה

הק' לוי יצחק במוהרי"ם ז"ל

אלימלך במו"ה א' מליזענסק

ישראל במו"ה שבתי ז"ל מקאזניץ

אנחנו הח"מ השלוחים שנבחרנו מעדתנו הק' למסור בהשליחות את הפ"נ לארון הק' של כ"ק אדומ"ו הק' וכו' מו"ר הבעש"ט נ"ע

הק' עוזיאל מייזליש מאוסטראווצא

שניאור זלמן בן רבקה מליאזני

כל חכמי קלויז דק"ק בראד מנדבים הדלקה על ציון הק' עד שנה תמימה.

אפרים שמש כהן פייגיל מבראד


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רכו. אגרות בעה"ת ע' רנ. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קו.

רד"צ הילמן ע"ה שם מקשה שבאותו תאריך כבר נסתלק ר"ל מפולנאה, ור"פ הורוויץ הי' אז בבראדי. ואולי יש טעות בהעתקת התאריך.


קמב) וירא תקל"ב; ; פדיון מתלמידי הה"מ להבעש"ט עבור הה"מ