אגרת קמג

ב"ה1 ד' חיי שרה תקל"ב

לבן גילי או"נ איש אלקים קדוש שמו מו"ה זושע נ"י

אני איני בקו הבריאה ע"כ ימהר לבוא כי בעוד ימים אחדים יבוא עת משרתי לשמש את אדומ"ו הה"מ הק' יחי' ויזכה כ"ק למלאות מקומי על המשמר כי אם אין אני לי מי לי זולתו שימלא את מקומי וד"ל.

דברי או"נ באמת דוש"ת באהבה

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זללה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רכז. אגרות בעה"ת ע' רנ. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קז.

אודות ברכת "זללה"ה" ראה מבוא ספ"ב.


קמג) חיי שרה תקל"ב; לר' זושא; שישמש את הה"מ במקומו