אגרת קמד

ב"ה1 מוש"ק שמות תקל"ב ראבנא

לדביתהו הצ' מ' סטערנא תחי'

קבלתי המלבושים והמעות וגם המכתב אני ב"ה בבריאה נכונה כן יגזור ה' לחיים מעתה ועד עולם אנ"ס.

מנאי ב' זלמינא

כל בית כ"ק הה"מ י"נ בחו"ש ב"ה שלום לכל ב"ב אבותיך יחי'.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רלב. אגרות בעה"ת ע' רנב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קח.


קמד) שמות תקל"ב; לזוגתו; אגרת שלום