אגרת קמו

ב"ה1. יום א' ויצא תקל"ג פק"ק אניפאלי'

רב חיים ושלום רב אל כ"ק ידי"נ איש אלקים נורא הגאון המופ', מוהר"ר לוי יצחק נ"י

אד"ש בפקודת רבנו מאור הגולה הק' שי"נ תכף יבוא חזרה לפק"ק כי גברה המחלה מאד ר"ל אנחנו כל חבורתנו הק' משמשים את אדו"מ י"נ למשמרות.

הכותב בדמע ומיחל לישועת הש"י שיתרפא כרגע ברפו"ש אכי"ר.

ידידו"ש בלו"נ מחכה לראותו תכף

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זללה"ה

כל החבורה הק' דר"ש הטוב.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רמה. אגרות בעה"ת ע' רנד. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קי.

אודות ברכת "זללה"ה" ראה מבוא ספ"ב.


קמו) ויצא תקל"ג; לר' לוי יצחק; גברה המחלה