אגרת קמז

ב"ה1,

התקשרות

אנחנו החתו"מ נתקשרנו בנר"נ שלנו להדבק במידותיו יתברך כביכול עי"ז שמקבלים אנחנו בלב שלם ומנפש חפיצה מרות של כ"ק מו"ר ארי' דבי עילאה קדוש ה' מורנו ורבנו הרב ר"א הקדוש שיח"נ בן כ"ק אדומ"ו רבשכבה"ג המגיד הק' מראוונא נבג"ם הכ"ם להיותנו דבקים בו ליראה אותו ולאהוב אותו כמחז"ל לרבות ת"ח2 וכל הגה אשר יוציא מפיו קדשו מחויבים אנחנו לקיים תומ"י במס"נ באמת ועי"ז יעלה אותנו על סולם אלקים אתו עמו בצוותא חדא בכל עת מצוא בנר"נ מבקשים אנחנו מכ"ק אדומ"ו יח"נ אשר תומ"י כאשר נמסור מידנו ליד קדשו הפ"נ התקשרות הזה הראשון יאציל מרוח קדשו עלנו וישפיע עלנו רוח חכמה ובינה רוח עצה רוח דעת ויראת ה' בכב"י אנס"ו.

פק"ק אניפאלי חנוכה תקל"ג

נאום יודא ליב בן רחל הכהן

נאום משולם זוסיל בן אסתר

ד' שניאור זלמן בן רבקה

מגישים אנחנו פ"נ לכ"ק י"נ הדס כסף טהור.


1) נדפסה במכתבי הגניזה שבקובץ מכתבים מקוריים ע' ל. חכמי ישראל בעש"ט סי' סא. התמים סי' רמז. אגרות קודש סי' כה. אגרות בעה"ת ע' רנה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיא.

2) כמחז"ל לרבות ת"ח: פסחים כב, ב.


קמז) חנוכה תקל"ג; ; התקשרות לר"א המלאך