אגרת קמח

ב"ה1 יום א' תשא את ראש ב"י תקל"ג לאדמיר

אל כ"ק אדומ"ו הקדוש קש"ת מוהר"ר א' בן כ"ק אדומ"ו הה"מ נבג"מ הכ"ם

אד"ש כ"ק י"נ אודיע כי ב"ה באתי לפה על ש"ק תצוה ועוד ביום עש"ק חפשתיו ומצאתי את שאהבה נפשי ומסרתי לו המכתב מכ"ק י"נ והוא הקדוש אמר לי שאי"ה ביום ב' יתן אלי את כל הנצרך לכ"ק י"נ ע"כ יחכה נא כ"ק י"נ ביאתי על ש"ק הבע"ל זאת להעיר כי קדוש ובר דעת כמהו לא חזיתי עוד וממש יש לו מס"נ בעד קדושת אדומ"ו יחי'.

מנאי חברו ותלמידו אוהבו אהבת נפש

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רמח. אגרות בעה"ת ע' רנה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיב.


קמח) תשא תקל"ג; לר"א בן הה"מ; יבא לש"ק