אגרת קמט

ב"ה1 ה' תשא את רא"ש בני י'ש'ר'א'ל' תקל"ג

לכבוד אדומ"ו הק' צדיק הדור וכו' וכו' וכו' מוהר"ר א' י"נ בן אדומ"ו הה"מ הק' נ"ע הכ"ם

בקידה על אפים אשתחוה מרחוק מול זיו הדרתו ואגלה סוד כמוס כי כ"ק אדומ"ו הה"מ הק' הכ"ם אמר לי בזה"ל הק' בי"ח כסליו טרם יום הסתלקותו זלמינא זערצע דיא זאהלשט טין וואש מעגליך אז מיין אברהמיני' לעבין זאהל בלייבין זיצין אויף מיין שטיל אין טאמיר חו"ש וועט ער ניט וועלין זאהל מנדילע דער ליטוואק עכ"ל הק' נ"ע ע"כ לדעתי הקלושה בל יסרב כ"ק י"נ בן גילנו הרב הגאון הק' מו"ה מנדילע י"נ אמר לי שבשום אופן בעולם בל ישב על כסא מלא"ך ה' צבאו"ת כי לא ינחלו אחרים את כבודו וד"ל אי"ה על חג הפסח הק' הבע"ל אבוא להנות מנועם זיו כ"ק אדומ"ו י"נ.

תלמידו לעד

שניאור זלמן בן רבקה מלאזני


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רמט. אגרות בעה"ת ע' רנו. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיג.


קמט) תשא תקל"ג; לר"א בן הה"מ; בשם הה"מ שימלא מקומו