אגרת קנ

ב"ה1 ה' בשלח תקל"ד אניפאלי'

לכ"ק אדומ"ו הקדוש מו"ה א' י"נ בן כ"ק אדומ"ו הה"מ נבג"מ מראוונא

פנים אל פנים בל אוכל להזכיר את כ"ק י"נ מפני היראה ע"כ נלחצתי ע"י מכתב דכירנא את אשר פקד עליו כ"ק אביו אדומ"ו נבג"ם נ"ע שבל יתענה שום תענית זולת הד' צומות ויום הקדוש ועתה עוד אזכור את כ"ק י"נ מורא רבך כמורא שמים וגם כבוד אב אני בל אבוא מעתה לעמוד לפני כסא קדשו י"נ עד אשר ישבני ע"י השליח בכי"ק שסלח לי ואז אבוא לפני כ"ק י"נ.

דברי הכותב ברתת ורעדה ממש מפני היראה ומפני הכבוד לא כ"ש תלמידו וחברו ואוהבו באמת.

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רנא. אגרות בעה"ת ע' רנו. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיד.


קנ) בשלח תקל"ד; לר"א בן הה"מ; שלא יתענה