אגרת קנא

ב"ה1 ה' מקץ תקל"ה לאזני

אל כ"ק אדומ"ו הקדוש וכו' מוהר"ר א' י"נ בן כ"ק אדומ"ו הה"מ נבג"ם זי"ע

אד"ש עתה אני רואה כי כאשר ניבא כן הוא ויגזור אומר ויקם הרב הק' האלקי מ' ברוך י"נ נכד רבינו הק' מאור הגולה החל לצאת נגדי על לא דבר הש"י יודע כי אני אוהב אותו בלו"נ ונקי אני מכל פשע ח"ו יעשה נא כ"ק אדומ"ו נפלאות להפוך את לבבו הק' לטובה עלי ובזה אשאר תלמידו חברו המשתחוה מרחוק לפניו

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רנג. גנזי נסתרות אור נערב כב. אגרות בעה"ת ע' רנו. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קטו.


קנא) מקץ תקל"ה; לר"א בן הה"מ; ר"ב יצא נגדו