אגרת קנב

ב"ה1 א' מקץ תקלוא"ו

שלום וברכה לכבוד הרב הג' הק' בו"ק חסידא ופרישא המפור' איש אלקים וכו' מו"ה ישראל י"נ מק"ק פאלאצק יצ"ו

אד"ש אודיע את כ"ק י"נ כי גמרתי בדעתי בהסכם שבל אסע לארה"ק תוב"ב ומכמה סיבות שונות והסיבה העיקרית היא כי על מי אוכל לעזוב את אנ"ש אחב"י י"נ כ"ק י"נ יוכל לנסוע ביחד עם ידי"נ מו"ר הרב הק' מו"ה מ' מנדיל י"נ לחיים ולשלום ודכירנא עוד בבית אדומ"ו הה"מ נ"ע פעם אחת דברנו מנסיעת רבנו הק' הבעש"ט זלה"ה ואמר אדמו"ר נ"ע כי יש נשמות שצריכין דווקא א"י ויש נשמות שצריכין דווקא חוץ לארץ עכ"ל הק' ז"ל הש"י יאיר עיננו בתורתו לעבדו באמת בלב שלם ידידו"ש בלונ"ח

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זל"ה


1) נדפסה במכתבי הגניזה שבחכמי ישראל בעש"ט סי' סו. גנזי נסתרות אור נערב כו. אגרות קודש סי' ל. התמים סי' רנז. משנת יואל ע' פג. אגרות בעה"ת ע' רנז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קטז.

אודות ברכת "זל"ה" ראה מבוא ספ"ב.


קנב) מקץ תקל"ו; לר"י מפאלצק; גמר בדעתו שלא יסע לאה"ק