אגרת קנג

ב"ה1.

אל כבוד אדמו"ר שי"נ בן כ"ק אדמו"ר ממעזריטש זצלה"ה

שולח המכתב משל"ה הקדוש במתנה כאשר הבטחתי לכ"ק י"נ בעד הכתבים הק' שנתן לי כ"ק י"נ במתנה.

שניאור זלמן בן רבקה

זהו העתק המכתב של רבנו השל"ה הקדוש:

ב"ה יום דלית לך שע"ב פק"ק פראג

לבני אהובי זית רענן חסיד ותורני מופלג בתורה מו"ה שעפטיל נ"י

החיים והשלום אתנו ב"ה. בכדי לזכותך במצות כבוד אב באתי ... כאשר זכית לישב על כסא הרבנות עליך לזכור מאמר חז"ל כאלו גיהנום כו' ותדין את כל לכף זכות אפי' מי שיהי', והעיקר שלא תשמע טענות הבעלי דינין מאחד שלא בפני חבירו רק כששניהם יבואו אז הרשות לשמוע ולא זולת, ובכל יום תלמוד ספרי מוסר, והפסוק כי השוחד יעור עיני חכמים וכו' בל תזיז ממחשבותיך, ובזה תזכה את הזכאי, ואני מברכך בני בברכת כהנים מן יברכך ויחנך עד שלום.

דברי אביך דו"ש תמיד בכל עת ועונה

ישעי' סגל הורוויץ

בהרב הגאון החסיד מוהר"ר אברהם אבד"ק פראג


1) נדפסה באגרות קודש סי' לה [שם באו אגרות מהגניזה וממקורות אחרים, וא"א לברר אם גם אגרת זו מקורה מהגניזה]. אגרות בעה"ת ע' רנח [בין מכתבי הגניזה]. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיז.


קנג) ; לר"א בן הה"מ; שולח העתק מכתב רבנו השל"ה