אגרת קנד

ב"ה1 א' לך תקלזיין

שלום וכל טוב אל כ"ק ידיד ה' וידיד כל בית ישראל או"נ גאון וקדוש איש אלקים כק"ש אברהם כץ נ"י מקאליסק

פקודת כ"ק אדומ"ו הה"מ נ"ע שמרה נפשנו שאני אשאר בחו"ל ועם כ"ק מו"ר הק' מ"מ י"נ יסעו לארצנו הקדושה רק הוא, וכ"ק ידי"נ הרב הק' מו"ה ישראל י"נ מפאלאצק ואני אשאר פה לנהל עדתי, ה' יאיר להם הדרך דרך הקדש, מוהר"ק י"נ צוה עלי כ"ז לכתוב לכ"ק בכדי שיכין א"ע בזריזות וד"ל כי ברצון כ"ק י"נ לנסוע אי"ה בשטו"מ בחודש אדר הבע"ל לחיים ולשלום אנס"ו.

ובזה אשאר או"נ באמת

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"רשומות" כרך ב. אגרות קודש סי' לא. אגרות בעה"ת ע' רנח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיח.

אודות ברכת "זלה"ה" ראה מבוא ספ"ב.


קנד) לך תקל"ז; לר"א מקאליסק; החליט לישאר בחו"ל