אגרת קנה

ב"ה1 יום א' תרומה ת[ק]ל"ז וויטעבסק

לכבוד אדומ"ו הרב הגאון הקדוש לו דומי"ה תהילה וכו' וכו' וכו' קש"ת מוהר"ר מ"מ יח"נ

מכתבו הק' בלתי והנה אם שאני אין בכחי לעלות לא"י ת"ו וגם כי אדומ"ו הה"מ נבג"מ ונ"ע אמר לי בפירוש יוצא מפיו קדשו שאני בגדר נשמתי איני צריך לזה אבל אעפ"כ אני כפוף לכ"ק י"נ ונוסע אני עם כ"ק אדומ"ו יח"נ וכאשר יסכים כ"ק מרן י"נ כן יקום ובזה אסיים ואומר שלום.

דברי תלמידו וידידו"ש המתאבק בעפר רגלי חכמים לעולם.

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רס. אגרות קודש סי' לב. משנת יואל ע' פד. אגרות בעה"ת ע' רנח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קיט.


קנה) תרומה תקל"ז; לרמ"מ מוויטבסק; כפוף אליו ונוסע עמו