אגרת קנו

ב"ה1 ג' ויקרא תקל"ז מאהליב שעל נהר דניסטר

אל כ"ק אדמו"ר צי"ע איש אלקים לו דומיה תהלה קדוש ונורא וכו' וכו' וכו' מו"ר ר' אברהם י"נ בן אדמו"ר נ"ע הה"מ ממעזריטש

בקיצור גדול כי לא עת מצוא כעת נוכל להודיע לכ"ק י"נ כי ב"ה פעלנו הרבה בהנסיעה אבל מחמת שימי החג הקדוש ממשמשים ובאים הפסקנו. ואנחנו כעת ביחד פה והנה אני הכותב זלמינא אבוא לכ"ק י"נ ואתאר לפניו את כל ונוכחת אי"ה אחר החג הק' וכעת אנחנו מלוים את כ"ק הרב שי"נ לארץ הק' תובב"א רק בזאת נאות לנו לרשום לכ"ק י"נ את אשר עיננו (החטאים) ראו מה שאין בריה יכול להאמין כי חשכו עיננו בהשקפה הזאת והשי"ת יכפר, בעיר שקלאוו הראו לפנינו חרם שנכתב בו כזה כת החסידים ימ"ש לוי יצחק ריש בריוני לגזור על האוכלים משחיטתן ומשמשין בכלי פיגוליהם. תלמידי בעש"ט ימ"ש עוכר ישראל ועה"ח בא גם הג' מווילנא וע"ז ידוו כל הדוים אנחנו קרענו קריעה וישבנו על הארץ ד' שעות אבל בגודל קדושת מרן הק' יח"נ בטחנו כי שונאינו יפלו כקש לפני רוח ומלאך ד' דוחפם. אני זלמינא הכותב אתראה עם כ"ק יח"נ בקרב הימים ולע"ע בא עה"ח ומבקשים שכ"ק יח"נ יזכיר אותנו לטוב לנו ובפרט הנסיעה הקדושה.

דברי מנחם מנדיל בהרב ר' משה ז"ל

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה ובן רבקה


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"מכתבים קדושים" סי' כח. קובץ מכתבים מקוריים ע' לב. גנזי נסתרות אור נערב כז. חכמי ישראל בעש"ט סי' סח. אגרות קודש סי' לג. משנת יואל ע' פד. אגרות בעה"ת ע' רנח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכ.

רד"צ הילמן ע"ה הקשה ממה שר' אברהם המלאך נסתלק כבר בי"ב תשרי תקל"ז. ולהקדים התאריך א"א, כי הנסיעה לא"י היתה בשנת תקל"ז. וצ"ע.


קנו) ויקרא תקל"ז; לר"א בן הה"מ; אחר החג יבא ויתאר הנסיעה. חרם המתנגדים שראה בשקלאב