אגרת קנז

ב"ה1 יום ה' וישב תקל"ח

לכ"ק הרב הק' אדומ"ו מו"ה מ"מ יחי' יושב בהר ה' בעיר הק' טברי' תובב"א

מאוד מאוד לפלא בעיני על אשר מאם הדרך הק' לא קבלתי שום ת"א מכ"ק יח"נ מיום הפרד כ"ק יח"נ בעיר מוהליב אבל הש"י ברוב רחמיו האמתיים נחני בדרך אמת ואת אשר כמה בשרי ואותה נפשי לי והוא ידוע לכ"ק יח"נ כי מרן הק' הבעש"ט זלה"ה נ"ע נתן פעם אחד פ"נ לכ"ק אדומ"ו הה"מ זלה"ה ואמר הבעש"ט נ"ע בזה"ל איך האב נאך קיין מאל קיין פ"נ נישט גיגעבין אייך הר' בער מעג איך גיבין ווארים איהר וועט מיר נישט קאלי' מאכין פאר ריחטין יאה עכ"ל הק' זה הי' בערב ר"ה תקי"ז בטח ועתה אנה ה' לידי הפ"נ הזה אשר בל"ס הוא כי"ק של מרן הבעש"ט נ"ע וממקור נאמן ויסוד מוסד נודע לי כי זהו ואני כאשר נפשי ר"נ קשורה בנפש כ"ק הרב שיחי' שולח אותו במתנה לוטה פה לכ"ק יח"נ ובעד זה יהי' לבבו הק' קשור ללבבי כאשר לבבי עם לבבו הק' והעיקר בכל עת מצוא להזכיר אותנו לחיים ולשלום ולכל טוב נס"ו בעד הפ"נ הק' נתתי ש"ס שלי עם ח' אדומים כ"כ הוא יקר בעיני אבל הן כל יקר מכל ראתה עיני בו בכ"ק הרב הק' מו"ר יח"נ דברי תלמידו נפשו קשורה בנפשו לנצח סלה ועד

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה ובן רבקה

פ"נ בעד פ"נ.

כל חבורתנו אנ"ש יחי' דו"ש הטוב.

[העתק נוסח הפדיון נפש]

בה"ש ערב רה"ש תקי"ז מעזיבוז

ישראל בן שרה לבריאות ולאריכות יו"ש טובים ושיזכה להתקשר עם כל הנפשות איך שהם, ולהעלותם עד שורשן ושכל משטיניו ושונאיו ישובו מדרכם ויתהפכו לאוהבים וזה יהי' ברצות ה' דרכי איש וכתיבה וחתימה טובה בככ"י פ"נ ארו"ח לשבוע.


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"מכתבים קדושים" סי' יד. קובץ מכתבים מקוריים ע' לד. חכמי ישראל בעש"ט סי' עא. גנזי נסתרות אור נערב כט. אגרות קודש סי' לו. התמים סי' רסב. אגרות בעה"ת ע' רנט. ומועתקת בכת"י (664) בין מכתבי הגניזה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכא.

רד"צ הילמן הקשה על מ"ש "יושב ... בעיר הק' טבריה", ובאותה שעה ישב עדיין הרמ"מ בצפת. וראה מ"ש בזה באגרות קודש שם.


קנז) וישב תקל"ח; למ"מ מוויטבסק; שולח פ"נ הבעש"ט להה"מ