אגרת קנח

ב"ה1 א' לסדר ונחנ"ו מ"ה שנת תקמ"ח פה לאזני

ישא ברכה מאת ה' העולה להר ה' והקם במקום קדשו ה"ה כבוד קודש אדומו"ר נפשי קשורה בנפשו איש א' וכו' וכו' מורנו ורבנו הרב רבי מ' מנדיל שי"נ אנס"ו בעיה"ק טבריא תוב"ב

אחד"ש כ"ק כמשפט לאוהבי שמו הנה שמועה שמעתי וחיל ורעדה אחזוני מקול הקורא דברי כ"ק י"נ במכתבו לאנ"ש החביבים שי"נ שאותי בחר ומשח להיות לרועה נאמן ולמנהל ומורה צדק לצאן קדשים יהפוך נא בזכותי מו"ר י"נ כי אין ביכולתי מי אנכי אשר עמס עלי המשא הקדושה הזאת איכה אשא לבדי אבל למרות חפץ קדשו ג"כ בל אוכל אשר ע"כ אך בזאת נאות לי אשר מדי יום ביום יעלה אותי על זכרונו הק' שאהי' מצליח דרכי בקודש לנהלם ולהעלותם איש על מחנה"ו ואיש על דגל"ו ומיום זה והלאה שאקבל תשובת קדשו עם ברכותיו ברכות מורי"ם י"נ מן ... והלאה אשא על הכתף המשא הקדושה ומי שהשלום שלו ישים עלינו שלום ואהבה אחוה ורעות ויהי' לבבם עם לבבי כאשר לבבי עם לבבם.

דברי רעו ותלמידו המשתחוה מרחוק

שניאור זלמן בן רבקה

ביתו סטערנא בת ביילא ע"כ ב"ב י"נ.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רעא. גנזי נסתרות אור נערב לה. אגרות קודש סי' מה. משנת יואל ע' פב. אגרות בעה"ת ע' רס. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכב.


קנח) שלח תקמ"ח; למר"מ מוויטבסק; מקבל הנשיאות אם יעלה אותו על זכרונו מדי יום ביומו