אגרת טז

[לפני תק"נ]

ומצדיקי1 הרבים2 ככוכבים לעולם ועד, הם הגבאים3 גבאי צדקות אה"ק תובב"א, אליהם תטוף מלתי4.

נא ונא הזהרו בנפשותיכם לבלתי עשות מצות אנשים5 בלתי מלומדים, כמארז"ל אין בור ירא חטא6, אשר לא יראו את ה'7, ועבדו עובדא בנפשם8 ממש, להתחסד חסידות של שטות9 והבל להלוות מעות אה"ק10, אף על משכנות כסף וזהב, ואפילו לדבר מצוה, ומצוה הבאה בעבירה גדולה היא, כאשר בינותי בספרים11, ספרי התלמוד והפוסקים ז"ל, למטרק חיוויא דרבנן12 דלית אסוותא לי'13, כי אם יבקש על נפשו מחילה וסליחה וכפרה מן השמים ומן הבריות, שיתרפאו מחרמו14, ושב ורפא לו15, כמשפט שאר עוברי על ד"ת וחרמי ז"ל, וה' הטוב יכפר16 בעדם, כן יהי' רצון אמן סלה.


1) נדפסה במאה שערים סי' יט. גנזי נסתרות סי' לה. אגרות בעה"ת סי' קכט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת עו. ומועתקת בכת"י ירושלים 6299 ה, א (שהושלמו על פיו התיבות החסרות).

קביעת התאריך לפני תק"נ:

א) הפניה הכללית אל "הגבאים גבאי צדקות אה"ק", כמדומה שאנו מוצאים זאת רק בתקופה שבה עמד בראש כל מערכת מעות ארה"ק, היינו לפני הפילוג בין כולל וואלין לבין כולל רייסין, בשנת תקנ"ו, כדלקמן אגרת מט. וא"כ נכתבה לפני שנת תקנ"ו.

ב) החרם שלא להלוות הנזכר כאן, והאמור כאן, שמי שנכשל יבקש על נפשו ושב ורפא לו, נזכר רק בשנים הראשונות (לקמן אגרות כה. ל).

ג) כת"י ירושלים 6299 הנ"ל נעתק בשנת תק"נ, ואם כן נכתבה האגרת לפני שנת תק"נ.

2) ומצדיקי . . ועד: דניאל יב, ג.

3) הם הגבאים: ראה ב"ב ח, ב.

4) אליהם תטוף מלתי: ע"פ איוב כט, כב.

5) מצות אנשים בלתי מלומדים: ע"פ ישעי' כט, יג (נ"א: שאינם מלומדים).

6) אין בור ירא חטא: אבות ב, ה.

7) לא יראו את ה': ע"פ מ"ב יז, כה.

8) ועבדו עובדא בנפשם: ע"פ כתובות סב, ב.

9) חסידות של שטות: ע"פ סוטה כ, א.

10) להלוות מעות אה"ק: ראה גם לקמן סוף אגרת כה, ובהנסמן בהערות שם.

11) בינותי בספרים כו': דניאל ט, ב. וראה לעיל סי' א, ובהנסמן בהערות שם.

12) התלמוד והפוסקים . . חיוויא דרבנן: היינו שמלבד איסור התלמוד והפוסקים החרמנו (חיוויא דרבנן). וכדלעיל אגרת א, ובהנסמן בהערות שם.

13) חיוויא דרבנן דלית אסוותא לי': שבת קי, א.

14) מחילה . . שיתרפא מחרמו: ראה גם לעיל אגרת ז, ובהנסמן בהערות שם.

15) ושב ורפא לו: ישעי' ו, י.

16) וה' הטוב יכפר בעדם: ע"פ דה"ב ל, יח.


טז) לפני תק"נ; גבאי מעות אה"ק; שלא להלוות מעות אה"ק