אגרת קנט

ב"ה1 ה' בראשית תקנזיי"ן

חיים ארוכים אל כ"ק הרב הצדיק קדוש עליון נפשי קשורה בנפשו ממש ק"ש מו"ה יהודא ליב הכהן שי"נ ס"ו עד ביאת ינון בבא"ס

אד"ש הסכם כ"ק על הדפסת ספרי הק' לקוטי אמרים מיום ג' תבוא נתן בלבי עוז ותעצומות ועוד באותה הלילה ראיתי את כ"ק אדומ"ו הה"מ נ"ע יושב על כסא קדשו והוא עומד עליו והה"מ נבג"מ נענע לו בראשו ואמר לו בזהל"ק לייביני' דאס זאג עך דיר אז זלמינס ספר איז תורה מג"ע העליון ע"כ לה"ק ותחי נפשי ז"ז אין רק יוסיף הש"י חו"ש ולעבדו בדעת והשכל נס"ו.

דו"ש כאח ממש בן גילו

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ערה. אגרות בעה"ת ע' רסא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכג.


קנט) בראשית תקנ"ז; לרי"ל הכהן; הסכמתו לתניא. חלום