אגרת קס

ב"ה1 א' לך תקנ"ז פינסק

שלום וברכה מאת ה' אל כ' תלמידי הרב הג' חסידא ופרישא סני ועוקר הרים בנגלה ובנסתר מ' אהרן הלוי י"נ מסטראשאלא

אד"ש קול דברים אנכי שומע קול ה' שחוצב להבות אש כי בסביבותנו עמדו ויציצו כעשב פועלי און בלי חוק ודוברים סרה על צדיקי מציקי ארץ אשר מימיהם מקור מים חיים שותים נ"ע בג"ם ע"כ אבקשו תכף להשיבני אם אמת הדבר כי בסביבותנו התבערה ואז אשבהו איך להתנהג ואשא ידי כי כל עוד שרוח ה' חיים יהי' בי ונרו נר ה' יהל על ראשי בל אחשה ובל אשקוט מללחום מלחמות ה' בעד כ"ק אדומ"ו נבג"ם ולבי בטח כי בזכות אור"ו החדש אשר האיר בלבנו נגביר על המורדי או"ר ואנחנו נלך באור ה' אשר האר בלבנו ע"י צדיקנו אדמ"ו נ"ע אנס"ו.

ובזה אשאר רבו דו"ש באהבה רבה ואהבת עולם

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רעו. אגרות בעה"ת ע' רסא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכד.

רד"צ הילמן ע"ה הקשה על מ"ש "מסטראשאלא", אף שלא התיישב בה עד לאחר הסתלקות רבינו. ואולי היא הוספת המעתיק.


קס) לך תקנ"ז; לר"א מסטאראשעלע; בטאוח שיתגברו על המורדי או"ר