אגרת קסא

ב"ה1 בין המצרים תקנ"ח

ישפות ה' חיים ושלום אל כ"ק מחות' הרב הגאון הק' איש אלקים וכו' מו"ה לוי יצחק שי"נ.

לא עת לחשות כי לבי עוד נוקפי ע"כ יראה כ"ק י"נ להרבות בתפלה ובתחנונים וכאשר כ"ק למקום מנוחת מרן הק' המגיד ז"ל סמוך ישלח שליח מיוחד מעדרו להזכיר אותי לטובה וד' הטוב העושה שלום במרומיו יעשה שלום בכלל ובפרט.

דברי מחו"ת אוהבו ודוש"ת בלונ"ח

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"מכתבים קדושים" סי' יא. התמים סי' רעז. אגרות בעה"ת ע' רסא. ומועתקת בכת"י (664) בין מכתבי הגניזה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכה.

רד"צ הילמן ע"ה הקשה על מ"ש "מחות'" [=מחותני], אף שאז עדיין לא הי' מחותנו. ואולי היא הוספת המעתיק.


קסא) בין המצרים תקנ"ח; לרלוי"צ; לשלוח ציר להזכירו על ציון הה"מ