אגרת קסב

ב"ה1 יום ד' ... תקנ"ט פה פעטערסבורג עיר הבירה

לכל אנ"ש הנאהבים והנעימים היראים והשלמים יושבי על מדין בכל מקומות מושבותיהם הי"ו

בקצרה אודיע למו כי יוסף הצדיק בבית הסוהר הי' וזה הי' מאת ה' שעל פיו ישק כל עם בית ישראל וכן גם כן אנכי שלחני ה' הטוב ובטח ובלי ספק לטובת עצמי ולטובת אחיי ורעיי יח"נ ע"כ תבטחו בד' הטוב כי עד מהרה אשוב אליכם כחפצכם וחפץ ידי"נ אוהבכם בלונ"ח ודוש"ת

שניאור זלמן בא"א מוהר"ר ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רעח. אגרות בעה"ת ע' רסב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכו.


קסב) חשון-כסלו תקנ"ט; כללי; אודות מאסרו