אגרת קסג

ב"ה1 יום ב' ח"י כסלו תקנטי"ת פטירבורג בתפיסה

לבניי לבנותיי לאנ"ש הנאהבים והנעימים וכל הדורשים בשלומי הע"י אנס"ו

פן ח"ו בל יגזור ה' לחיים מרוב עונותיי ובל אזכה עוד להתראות אתכם ח"ו הנני מצוה כהיום כי כל אשר יצא מפי ידי"נ הרב הק' ה"ר חיים חייקיל מאמדורה י"נ וידי"נ הרב הק' הר' שלמה מקארלין נ"י כן יקום וכן יהי' הן בחלוקת הירושה והן בשאר הענינים והשי"ת יעזור ויושיע בכל מלין דמטיבין אנס"ו יותר אין לי רשות לכתוב מפני הרשות וד"ל.

אביכם ואוהבכם הדו"ש תמ ...2

שניאור זלמן בא"א מו"ר מו"ה ברוך

ישתדלו נא להדלקת נר חנוכה בהתפיסה.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רעט. אגרות בעה"ת ע' רסב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכז.

רד"צ הילמן ע"ה מקשה על מ"ש "ה"ר חייקיל מאמדורא", וכן באגרת שלאח"ז בהתמים שם (וכן לקמן באגרת שלאח"ז), ממה שידוע שנסתלק בכ"ג אדר תקמ"ז. גם על הזכרת ר' שלמה מקארלין מקשה כנ"ל, שהרי נהרג בכ"ב תמוז תקנ"ב. וא"א להקדים התאריך, כי מוזכר בה התפיסה בפטרבורג (וכן בשתי אגרות הנ"ל). וצ"ע.

2) תמ . . : כנראה צ"ל: תמיד.


קסג) כסלו תקנ"ט; כללי; בענין הנ"ל