אגרת קסה

ב"ה1 י"ט כסלו תק"ס פק"ק ...

לאהובי נפשי ר"נ רודפי צדקה וחסד ישרים ותמימים או"נ וכו' וכו' בכל מקומות מושבותיהם הי"ו אנס"ו.

זה היום בשנה דאשתקד עשה ה' נגילה ונשמחה בו לפי עניות דעתי צריכין אתם לברך ולהודות לה' הטוב ומטיב את הכל שהחיינו וקימנו והגיענו ל'ז'מ'ן'2 הזה ונפשי יודעת שאין זה בזכותי רק בזכות אדו"מ המגיד נ"ע שהי' ביום הלולא דילי', בעד הס"ת ששלחתם אלי הנני ברב תודה לכם יהי נועם ה' עליכם ומעשה ידיכם יכונן בגו"ר ובגו"נ כחפץ לבבכם הטוב וחפץ דוש"ת בלונ"ח

שניאור ז'ל'מ'ן' בא"א מו"ר מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רפא. אגרות בעה"ת ע' רסב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קכט.

2) ל'ז'מ'ן': אותיות זלמן.


קסה) כסלו תק"ס; כללי; על הגאולה בשנה דאשתקד