אגרת קסו

ב"ה1 ה' מקץ תקס"א

לכ' הרב החסיד גאון מפורסם קדוש וטהור וכו' מוהר"ר פנחס שיק י"נ בק"ק שקלאב

אתה הראתה לדעת כי הצדק אתך אבל אני איני רואה צדקתך תבוא אלי ונתוכח וה' הטוב המברך את עמו בשלום יעשה שלום אנס"ו.

מנהלו בדרך הטוב והישר

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רפב. אגרות בעה"ת ע' רסג. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קל.


קסו) כסלו תקס"א; לר"פ משקלאב; יבא אליו להתוכח