אגרת קסח

ב"ה1 א"ח של סוכות תקס"ג לפ"ק פה לאדי

אדברה נא שלו' אל כ"ק הרב הגאון קדוש ונורא ע"ה פ"ה דיתיב בתוונא דלבאי וכו' וכו' וכו' מו"ה לוי יצחק שיחי' אב"ד דק' ברדיטשוב יצ"ו

גי"ה הגיעני ושמחתי. והנה סוד ד' ליראיו2 על של עתה באתי לגלות אוזן קשבת אוזן שומעת הן כל יקר ראתה עיני חלום טוב חזיתי דכירנא כד הוינא ביה רבי נ"ע שלח אותי אדמו"ר נ"ע על סעודת פורים להיות מן הנמנים מסביב לשולחן הה"ק המנורה הטהורה הר"ר יחיאל נ"ע חתן רבינו הגדול הבעש"ט נ"ע וקבלתי ממנו דרך כבושה לעבודת השי"ת והנה בלילה הזה חזיתי מראות ד' את כ"ק מורינו נ"ע והוא הקדוש ה' יחיאל נ"ע עומדים עלי מסביב למטתי והוא חוזר את כל מאמריו הקדושים ואדמו"ר הקדוש נ"ע הוסיף מדיליה אשר מליבא לפומא לא גליא. ואח"כ חזיתי את כ"ק שהוא [...] בק"ק בארדיטשוב וממש קשר א"ע אתי פומא לפומא בהתקשרות שלימתא. וכולנו יחדיו הלכנו להיכלא קדישא דביה יתיב רבינו הקדוש הבעש"ט נ"ע והוא גילה לנו סודות נעלמות. וע"כ בקשתי את כ"ק יחי' להשיב אותי תיכף דבר אם הוא ג"כ ראה זאת כי בלי ספק גם הוא ראה.

להמוכ"ז מסרתי התשובות הר"ן כאשר ביקש ממני ואני שולח אותם לכ"ק במתנה שיעלה לרצון לפני רצונו הק' כבכורים ובזה אשאר ידידו דו"ש או"נ נפש תדרשנו לטובה כל הימים.

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה

שלום לכל ב"ב היקרים שי'.


1) צילום כת"י (בטעות נדפס ככתי"ק) נדפס בס' התולדות אדה"ז (מהדורת תשל"ח) ח"א ע' 286. ונעתק שם ע' 187. ונדפס גם בין מכתבי הגניזה שבחכמי ישראל בעש"ט סי' עה. גנזי נסתרות סי' ב. אגרות בעה"ת ע' רסד. ונמצא בכת"י (319 קנד, א) – בין מכתבי הגניזה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלב.

לתוכן האגרת ראה לקמן סי' קעא.

2) סוד ד' ליריאיו: תהלים כה, יד.


קסח) חשון תקס"ג; להרלוי"צ מברדיטשוב; חלום