אגרת יז

[תנחומין על הסתלקות הרה"ק רמ"מ מוויטעפסק]

יום1 ב' פר' וישב תק"ן2

אהוביי אחיי3 ורעיי4 אשר כנפשי5, העומדים על התורה והעבודה6 עבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם7, ה' עליהם יחיו8 חיים עד העולם9. וצאצאיהם אתם זרע אמת ברוכי ה'10 המה מעתה ועד עולם11

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו12,

באתי לדבר על לב נדכאים13 הנאנחים והנאנקים14, ולנחמם בכפליים לתושיה15, אשר שמעה אזני ותבן לה16, על מארז"ל דשבק חיים לכל חי17. כי צדיק באמונתו יחיה18, וביראת ה' לחיים19, וברשפי אש שלהבת20 אהבתו מחיים לכל בהן חיי21 רוחו22 כל ימי חלדו23. ויהי בהעלות ה'24 רוחו ונשמתו אליו יאסוף25 ויעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות, שבק26 חיי רוחו פעולתו27 אשר עבד בה28 לפנים בישראל29, פעולת צדיק לחיים30 לכל חי, היא נפש כל חי הקשורה בנפשו31 בחבלי עבותות אהבה32 רבה ואהבת עולם בל תמוט לנצח, אשר מי האיש החפץ חיים33 לדבקה בה' חיים בעבודתו, תדבק נפשו והיתה צרורה בצרור החיים34 את ה' בחיי רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה35 בגוים, אשר שבק לנו בכל36 אחד ואחד כפי בחי' התקשרותו באמת ואהבתו אהבת אמת37 הטהורה מקרב איש ולב עמוק38, כי כמים הפנים39 וכו', ורוח אייתי רוח40 ואמשיך רוח, ורוחו עומדת בקרבינו ממש, כי בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו41 יקדישו שמו42 יתברך, אשר יתגדל ויתקדש כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו43 נצח סלה ועד44. וז"ש בזה"ק דצדיקא דאתפטר אשתכח45 בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי46, דהיינו שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם47 אשתכח יתיר, כי המעשה (גדול) [גדל] והולך גידולי גידולין מן אור זרוע לצדיק48 בשדה אשר ברכו ה'49 המאיר לארץ וחוצות50, וגם אנחנו אלה פה היום כולנו חיים51 בדרכיו דרך הקדש יקרא לה52, ולא יחצו העם53 וכו', כאשר יפרש שיחתי ויגיד עלי רעי54 אשר כנפשי55, חמדת לבבי כרע כאח לי56, מוכ"ז שיחי', אליו תשמעון וישמע אליכם אלקים57.

זאת בעבודת ה' במילי דשמיא. ובמילי דעלמא בפירוש אתמר בזה"ק דצדיקייא מגינין על עלמא ובמיתתהון יתיר מבחייהון58, ואלמלא צלותא דצדיקייא בההוא עלמא לא אתקיים עלמא רגעא חדא59, וכל הקרוב קרוב אל משכן ה'60 בחייו קודם לברכה61.

ובפרט כאשר יפרש שיחתי, זו תפלתי62 ובקשתי השטוחה על בנו63 הנחמד ונעים, המופלא ומופלג פלג אלקים מלא64 דעת ויראת ה'65, כק"ש מו"ה משה נ"י, כמאמר רז"ל שדעת האדם קרובה אל בנו66. ואי לזאת שפכתי שיח67 שלא יהיו קרובים נעשים רחוקים68 ח"ו, כאשר שמעתי אומרים אלו עניי הצאן69, אשר לא בדעת ידברון70, לידון להבן בגרעון כסף71 ח"ו מכל כסף הקדשים72, אשר יקדישו לה'73 מדי שנה בשנה74 תמידין כסדרן, מאת כל איש אשר ידבנו לבו75, לרבותינו שבא"י76 תובב"א, וחצו77 את כספם78 חלק כחלק79. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד80, אבל גם עתה כדבריהם כן הוא81 ודבריהם חיים וקיימים, כי חלילה לנו מעשות82 זאת83, להיות צדיק נעזב וזרעו84 גו' ח"ו.

והנה הבן הנחמד ונעים הנ"ל85 הי' סמוך על שולחן אביו זלה"ה, וקרוב לחצי ההוצאה עלתה עליו ועל נפשות ביתו, טפלי דתלו בי'86. ואשת חבר כחבר87. וניניו ונכדיו בנות בתו88 יעלה עליהם גם כן סך מסוים89 עצום לעשות כל צרכם, לגדלם לחופה ומע"ט. והעודף יהי' לפרעון חובות הידועים ומפורסמים לכל, הכתובים על אחריות ביתו ונחלתו, נחלת ה' לבנים ולא לזרים ח"ו. על כן הוכפלה בקשתי לפני כל אוהביי ורעיי שלא לגרוע90 ח"ו אפילו פרוטה אחת, הס מלהזכיר91, לתת מגרעות92 בקודש ח"ו, כי אם תם הכסף93, כולו תמים יהי' לרצון94 לפני ה'95.

עוד זאת אדרוש ואבקש, להיות זריזין מקדימין למצוה96 בזו השנה, שיהי' כל הכסף העולה ממדינתנו מתוכן97 ומקובל ביד ציר נאמן98 שי' לפני פסח הבע"ל99, לשלוח מיד אחר פסח לק"ק בראד, ומשם לטריעסט, בכדי שיעלה ויבא ויגיע לארצנו הקדושה לעת האסיף. כי תדעו נאמנה כי ריוח העודף מכסף המגיע לעת האסיף עולה קרוב לחצי כל הסך שנשלח ממדינתנו, כאשר יפרש שיחתי מוכ"ז100 שיחי'.

והנה אהוביי אחיי ורעיי101, הלא ידעתם102 אם לא שמעתם103 את יקר תפארת גדולת104 מצות חיזוק ישיבת הארץ כי רבה היא, כי גם לקנין בית אחד לבדו דחו את מצות שבת105 החמורה, ואף גם להחיות כמה וכמה נפשות נקיים106, עובדי ה' בקדושה ובטהרה המתקדשים והמטהרים107 מקדושת וטהרת הקודש, הרב הקדוש אדמ"ו108 מ' אברהם הכהן הגדול מאחיו109 שיחי', הממלא מקום קדושת רבנו הקדוש זללה"ה בחכמה וביראה.

וכאשר ישים האדם אל לבו דעת ותבונה אשר בהמה110, לאמר אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו111, ישמח לבו בה'112 ויגל אף גילת ורנן113 וחדות ה' תהי' מעוזם114 לפרוע הקפותיו115, כמארז"ל116 לוו עלי בני ואני פורע. כי אם כה תעשו117 כמצווה עלינו, גם ה' יתן הטוב118 בכל מילי דמיטב119 מנפש ועד בשר120. הטיבה ה' לטובים ולישרים בליבותם121.

כנפשם ונפש הדורש שלומם122 אוהב נפשם מלב ונפש חפצה123

שניאור זלמן במוהר"ר ברוך נ"י124


1) נדפסה באגה"ק שבתניא אגרת כז, ובשלימות נדפסה בלקוטי אמרים ח"ב סי' כו. גנזי נסתרות סי' ו. אגרות בעה"ת סי' כד. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת יא. ובכמה כת"י (582 מד, א (בכותרת: "חלק מאגרת אדמו"ר שנת תקמ"ח"). 1007 קטז, א. 1300 ד, ב (בכותרת: "והוא מ"ש יום ב' פ' וישב תק"ן בלאזני' לאה"ק"). 2000 יח, א (בכותרת: מכתב ר"ק מכ"ק או"ב (?), הוא גאון עוזינו ותפארתינו אדומו"ר הרב המפורסם מ"ו שניאור זלמן שליט"א, ונדבר בו מעניני אה"ק במליצתו מתק לשונו הק' וטהור, עבור בן הרב ידידינו המופלא מ"ו משה שיחי' לאי"ט בהרב ממ"מ נ"ע, וזו התחלתו). ובכת"י ירושלים 1467 כב, א (בכותרת: עוד מליצה מהרב הגאון הגדול הצדיק מפורסם איש אלקי קדוש מוה' שניאור זלמן שיחי' מ"מ דק"ק לאזני, עבור כבוד בן הרב הנ"ל, וזה לשונו הטהור). ירושלים 3542 עז, א (בכותרת: ממורנו ורבינו קדוש יאמר לו ע"ה נ"י פ"ה [עמוד הימיני נר ישראל פטיש החזק] כבוד מ' שניאור זלמן שי', הוא אגרת נחמה על פטירת אדומו"ר הרב ר' מנחם מענדל זצלה"ה, ומליצה ישרה עבור בן הרב המופלג פלג אלקים כבוד מ' משה שי'). ירושלים 6299 ז, א. ובכת"י הסמינר 2199 (בכותרת: "מליצה תנינא מאדומו"ר גאון עוזינו מוהר"ר שניאור זלמן נ"י שילאי"ט עבור בן הרב הנ"ל" [לפני זה שם באה המלצת הרה"ק מוהר"א מקאליסק עבורו]). ובכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 28 (בכותרת [הוגהה מכת"י]: "נחמתא מאדמ"ו גאון עוזינו עט"ר [עטרת ראשינו] מוהר"ש זלמן שי' מלאזני משנת תקמ"ח, לנחם שארית ב"י א"ש הנאנחים").

ביאור לאגרת זו נדפס באגה"ק שבתניא. ונמצא בכת"י 2000 ובכת"י ירושלים וסמינר [סביב לאגרת] ולנינגרד הנ"ל.

החלק הנדפס בתניא עם הביאור נדפס גם בכל ההוצאות של קונטרס "ענין ההשתטחות".

באגה"ק שבתניא באה כותרת לאגרת זו: "מה שכתב ליושבי אה"ק תובב"א לנחמם בכפליים לתושיה על פטירת הרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש נ"י ע"ה פ"ה [נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק] מהור"ר מנחם מענדל נ"ע".

וכתב ע"ז בבית רבי יא, א: "מ"ש באגה"ק שהמכתב שלח רבינו לאנשי אה"ק תובב"א הוא טעות דמוכח, כי המכתב שלח לאנ"ש שבחו"ל, כאשר יראה הרואה בגוף המכתב, ובפרט בתשלום המכתב שבכת"י, ששם מפורש הדבר יותר יעו"ש".

ובהוספות לשו"ת צמח צדק חאו"ח (הוצאת תש"ו, ע' 158), מוסיף כ"ק אדמו"ר זי"ע, שבהוצאת "ענין ההשתטחות" שתח"י (חמו"ד) אין התיבות "ליושבי אה"ק תובב"א". וע"פ כל הנ"ל כתב בלוח התיקון שבתניא, על התיבות "אה"ק תובב"א" – "ט"ס כי נכתב לאנ"ש שבחו"ל".

מכל מקום בהוצאה הראשונה של "ענין ההשתטחות" (חמו"ד) נמצאות תיבות אלו בכותרת. גם צ"ע מה שהשמיטו בתניא את התיבות שבתחלת האגרת "העומדים על התורה והעבודה עבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם" [והסתפקו בתיבת "וכו'" לרמז על סיום הנ"ל, כדלקמן]. ומן הסתם לא עשה המדפיס כל זאת על מנת להטעות משום מה את הקורא.

שוב נדפס קונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (לתחלתה של אגרת זו, מהדו"ב). ושם (הוספה לאח"ז): "מובן הדוחק גדול בכהנ"ל, שהרי כותרת זו נמצאת בכל הדפוסים, והייתה לעיני רבותינו נשיאינו מתחיל מ"בני המחבר" והצמח צדק. ולכן נלפענ"ד לומר דתרווייהו איתנהו: חלק המתאים ... נכתב לאה"ק, וכולה – ל"הנדכאים כו' שבמדינתנו". ובלאו הכי מסתבר לומר שכתב אדה"ז אגרת תנחומין להנדכאים כו' שבאה"ק".

וראה נספח 10, שהידיעה אודות הסתלקות הרה"ק הרמ"מ הגיעה, כנראה, לרוסיא, בקיץ תקמ"ט (מחמת מלחמת טורקיא ורוסיא באותה תקופה), שאז כתב רבינו את אגרת התנחומין ליושבי אה"ק, ואחר כך שילב אגרת תנחומין זו באגרת הכללית לאנ"ש ברוסיא (בראשית חורף תק"נ). וקצת נרמז בנספח הנ"ל, שכבר באלול תקמ"ט כתב הרצ"ה מהארקי לאנ"ש בחו"ל, אשר רבינו ידבר עמהם מענין ההתקשרות עם הרמ"מ – אחר הסתלקותו.

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד ההשלמות שבתחלה ובסוף, ומלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (נמצא בדפוס).

2) תק"ן: כ"ה בכת"י 1300 הנ"ל. ואילו בכת"י 582 – "שנת תקמ"ח". והיינו אחרי הסתלקות מוהרמ"מ בבדר"ח אייר תקמ"ח.

אמנם האמור לקמן "מקדימין למצוה בזו השנה ... לפני פסח הבע"ל", מורה שנכתבה בחורף (ולא בקיץ תקמ"ח).

גם האמור לקמן "לשלוח מיד אחר פסח לק"ק בראד, ומשם לטריעסט, בכדי שיעלה ויבא ויגיע לארצנו הקדושה לעת האסיף", מורה שנכתבה בחורף תק"נ, וכדלקמן.

גם האמור לקמן אגרת כג (משנת תקנ"א): "כמבואר באריכות המענה דאשתקד", שהכוונה לאגרת שלפנינו, מורה שנכתבה בשנת תק"נ.

וכבר נתבאר לעיל, שכנראה נכתבה בתחלה כתנחומין ליושבי ארה"ק (לפני סוף תקמ"ט, ראה נספח 10), ואח"כ שילבה באגרת שכתב לאנ"ש בחו"ל (תחלת חורף תק"נ). ואפשר שמחמת מלחמת רוסיא-טורקיא שבאותה תקופה, לא הגיעה ידיעת הסתלקות הרה"ק הרמ"מ – עד קיץ תקמ"ט.

3) אהוביי . . כנפשי: [כ"ה גם ב]אגה"ק ס"ט [לעיל אגרת יב], טז [לקמן אגרת מא. שגם שם מתחיל "אהוביי אחיי ורעיי"] בלא תיבת כו' [וכאן באגרת זו שבתניא, נוספה תיבת כו', לרמז לתיבות "העומדים ... עולם" שנשמטו בנדפס בתניא. ראה לעיל בשוה"ג].

4) אחיי ורעיי: [ע"פ תהלים קכב, ח].

5) ורעיי אשר כנפשי: [ע"פ ראה יג, ז].

6) והעבודה: [נ"א: ועל העבודה].

7) עבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם: [ע"פ ישעי' לב, יז].

8) ה' עליהם יחיו: ישעי' לח, טז: "אד' עליהם יחיו". ובכ"מ בספר זה "ה'" במקום "אד'".

9) חיים עד העולם: תהלים קלג, ג.

10) וצאצאיהם גו' זרע אמת ברוכי ה': ישעי' סה, כג: "זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם אתם".

11) מעתה ועד עולם: תהלים קטו, יח [נ"א: נצח סלה ועד. ע"פ עירובין נד, א].

12) כמשפט לאוהבי שמו: ע"ד תהלים קיט, קלב: "שמך".

13) לב נדכאים: ישעי' נז, טו.

14) הנאנחים והנאנקים: יחזקאל ט, ד.

15) בכפליים לתושיה: [ע"פ איוב יא, ו].

16) שמעה אזני ותבן לה: איוב יג, א.

17) מארז"ל דשבק חיים לכל חי: "נפטר לבית עולמו וחיי למרנן גאון שבק כו' וחיי לאדוני שבק" (תשובות הגאונים הרכבי שכג-ד). "הניח חיים לכל ישראל" (מדרש עשה"ד, ג). "והניח ז' יתומים ולכל ישראל חיים" (תשובות ר"ת [ע'] 71). "והניח חיים לכל ישראל" (שם 189). "והניח חיים לכל ישראל" (מרדכי ב"ב תפ"ו). "וחיים למר שבק" (שו"ת מהרשד"ם יו"ד עה). "וחיים לכל ישראל שבק" (שו"ת ר"מ אלשיך סט). "חיים לכל ישראל שבק" (השואל בקובץ שו"ת הרמב"ם צד, קיח, קלד). "וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק" (שם רלט, שאלה לר"י מיגש). [וברמב"ם הל' יבום ספ"ד בנוסח גט חליצה וכן בכתובת יבמין "חיי לרבנן ולכל ישראל שבק"].

18) צדיק באמונתו יחיה: חבקוק ב, ד.

19) יראת ה' לחיים: ע"ד משלי יט, כג.

20) וברשפי אש שלהבת: ע"ד שה"ש ח, ו [נ"א: שלהבת יה].

21) לכל בהן חיי רוחו: ע"ד ישעי' לח, טז. [כ"ה גם ב]ח"א ספל"א.

22) רוחו: נ"א: ונשמתו.

23) ימי חלדו: תהלים לט, ו.

24) ויהי בהעלות ה': מלכים-ב ב, א.

25) רוחו ונשמתו אליו יאסוף: איוב לד, יד.

26) שבק: [נ"א: דשבק].

27) פעולתו: [נ"א: ופעולתו].

28) פעולתו אשר עבד בה: יחזקאל כט, כ.

29) לפנים בישראל: רות ד, ז.

30) פעולת צדיק לחיים: משלי י, טז. – עיין לעיל אגה"ק כא [לקמן אגרת לו].

31) הקשורה בנפשו: ע"ד בראשית מד, ל.

32) בחבלי עבותות אהבה: ע"ד הושע יא, ד.

33) מי האיש החפץ חיים: תהלים לד, יג.

34) והיתה צרורה בצרור החיים: שמואל א, כה, כט.

35) רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים: איכה ד, כ.

36) בכל: [נ"א: לכל].

37) אהבת אמת: [נ"א ליתא].

38) מקרב איש ולב עמוק: ע"ד תהלים סד, ז.

39) כמים הפנים כו': גו'. [נתבאר בתניא] ח"א פמ"ו. משלי כז, יט.

40) ורוח אייתי רוח כו': זח"ב קסב, ב: אמשיך רוח ואייתי רוח. ועיין לעיל [בתניא] ח"א פמ"ז.

41) בקרבו: [נ"א: אשר בקרבו].

42) כי . . יקדישו שמו: ע"ד ישעי' כט, כג.

43) הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו: ע"ד ישעי' ב, ג.

44) נצח סלה ועד: עירובין נד, א. הקדמת ח"א [דתניא. לקמן אגרת מז]. אגה"ק כב [לקמן אגרת לה].

45) דאתפטר אשתכח: [נ"א: אשתכח יתיר].

46) צדיקא דאתפטר . . יתיר מבחיוהי: זח"ג עא, ב.

47) היום לעשותם: דברים ז, יא. עירובין כב, א.

48) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.

49) בשדה אשר ברכו ה': בראשית כז, כז.

50) לארץ וחוצות: ע"ד משלי ח, כו.

51) אנחנו . . חיים: דברים ה, ג.

52) דרך הקדש יקרא לה: ישעי' לה, ח.

53) ולא יחצו העם: [ע"פ יחזקאל לז, כב].

54) ויגיד עלי רעי: [ע"פ איוב לו, לג].

55) ורעי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

56) כרע כאח לי: [ע"פ תהלים לה, יד].

57) וישמע אליכם אלקים: [ע"פ שופטים ט, ז].

58) צדיקיא . . מבחייהון: זח"ג עא, א.

59) ואלמלא . . רגעא חדא: זח"ב טז, ב: "לא יתקיימון פלגות יומא". ועייג"כ זח"ג עא, א ושם.

60) וכל הקרוב קרוב אל משכן ה': ע"ד במדבר יז, כח.

61) הקרוב . . קודם לברכה: [ע"פ ברכות מא, א].

62) שיחתי, זו תפלתי: ע"פ ברכות כו, ב.

63) שיחתי זו תפלתי ובקשתי השטוחה על בנו: נ"א: שיחתו זו תפלתו ובקשתו השטוחה ע"י בנו.

64) פלג אלקים מלא: ע"פ תהלים סה, י.

65) דעת ויראת ה': ע"פ ישעי' יא, ב.

66) דעת האדם . . בנו: ב"ב קלט, א.

67) שפכתי שיח: ע"פ תהלים קב, א. פיוט שולחתי במלאכות דר"ה.

68) קרובים נעשים רחוקים: ע"פ שבת קנב, א.

69) עניי הצאן: ע"פ זכרי' יא, ז. יא, יא.

70) לא בדעת ידברו: ע"פ איוב לד, לה.

71) לידון להבן בגרעון כסף: ע"פ קידושין יח, א.

72) מכל כסף הקדשים: ע"פ מ"ב יב, ה.

73) אשר יקדישו לה': ע"פ אמור כב, ג.

74) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

75) מאת . . ידבנו לבו: תרומה כה, ב.

76) שבא"י: נ"א: הקדושים שבאה"ק.

77) וחצו את כספם: ע"פ משפטים כא, לה.

78) כספם: נ"א: כספו.

79) חלק כחלק: דברים יח, ח.

80) הנה מה טוב . . יחד: תהלים קלג, א.

81) גם עתה כדבריהם כן הוא: ע"פ מקץ מד, י.

82) מעשות: נ"א: לעשות.

83) חלילה לנו מעשות זאת: ע"פ מקץ מד, יז.

84) צדיק נעזב וזרעו גו': תהלים לז, כה.

85) הנ"ל: נ"א ליתא.

86) טפלי דתלו בי': ע"פ חולין יח, א.

87) ואשת חבר כחבר: שבועות ל, א.

88) בנות בתו: אשת ר' דובער, שנתאלמן ממנה באותה שעה, ונסע לחו"ל לישא אשה ההוגנת, והשאיר באה"ק "ב' יתומים קטנים, תינוקת בת ז' שנים ותינוק בן חצי שנה" (יסוד המעלה ח"ב אגרת מג. לקמן אגרת לג).

89) מסוים: נ"א ליתא.

90) שלא לגרוע: ע"פ קהלת ג, יד.

91) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

92) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

93) כי אם תם הכסף: ע"פ ויחי מז, יח. וכאן ר"ל תם מלשון תמים.

94) תמים יהי' לרצון: ע"פ אמור כב, כא.

95) לרצון לפני ה': ע"פ תצוה כח, לח.

96) זריזין מקדימין למצוה: פסחים ד, א.

97) הכסף . . מתוכן: ע"פ מ"ב יב, יב. ונ"א: מתוקן.

98) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג. בכ' אייר תק"נ חזרו לארה"ק השד"רים מו"ה צבי הירש מהארקי ומו"ה אפרים פישל מזאסלוב (ראה יסוד המעלה ח"ב אגרות נד-ו).

99) לפני פסח . . בראד, ומשם לטריעסט: הבקשה להקדים משלוח הכסף מיד אחר הפסח, היא בהתאם לבקשת הרמ"מ מוויטעפסק באגרתו האחרונה (יסוד המעלה ח"ב אגרת מא) לנסוע עם הכסף בחודש תמוז, כדי להגיע לסטאמבול בר"ח אלול, וכך יגיעו לאה"ק לעת האסיף.

ובנתיים (תקמ"ח-ט) חזקה מלחמת רוסיא-טורקיא, ולא יכלו השלוחים מרוסיא לנסוע דרך טורקיא והוכרחו לנסוע דרך בראד וטריעסט. וכך כותב הר"א מקאליסק בניסן תקמ"ט (יסוד המעלה ח"ב אגרת מה): "על אודות טריעסטע מודיענו כי פתח פתוח הוא והדרך נכון ובטוח הוא אפילו בשעת חירום ח"ו, שכל השערים ננעלים חוץ מזה". ולכן נשלח בשנת תק"נ דרך בראד וטריעסט.

100) כאשר יפרש מוכ"ז: ומבואר באגרת הרמ"מ האחרונה הנ"ל.

101) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

102) הלא ידעתם: (נ"א: ידעתם גם ידעתם).

103) הלא ידעתם אם לא שמעתם: ע"פ ישעי' מ, כח.

104) יקר תפארת גדולת: ע"פ אסתר א, ד.

105) דחו . . שבת: ראה גיטין ח, ב.

106) נפשות נקיים: ע"פ ירמי' ב, לד.

107) המתקדשים והמטהרים: ע"פ ישעי' סו, יז.

108) הרב הקדוש אדמ"ו מ': נ"א: אדמו"ר רבינו מוהר"ר. נ"א: הרב הקדוש מו"ה.

109) הכהן הגדול מאחיו: ע"פ אמור כא, י.

110) דעת ותבונה בהמה: ע"פ ויקהל לו, א.

111) אשרינו . . גורלנו: תדא"ר פכ"א. סדר התפלה. וראה ביאורו לקמן אגרת נה. נ"א: אשריכם ... חלקיכם ... גורליכם.

112) ישמח לבו בה': ע"פ תהלים קה, ג.

113) ויגל . . ורנן: ע"פ ישעי' לה, ב.

114) וחדות ה' תהי' מעוזם: ע"פ נחמי' ח, י.

115) לפרוע הקפותיו: ע"פ ב"ר פמ"א, ג.

116) לוו עלי ואני פורע: ביצה טו, ב. והיינו שילווה מעות כדי לתת מעות ארה"ק. ראה גם לעיל אגרת ג.

117) כי אם כה תעשו: ע"פ דברים ז, ה.

118) גם ה' יתן הטוב: תהלים פה, יג.

119) בכל מילי דמיטב: ע"פ ב"ק ז, ב.

120) מנפש ועד בשר: ישעי' י, יח.

121) הטיבה . . בליבותם: תהלים קכה, ד.

122) הדורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

123) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.

124) נ"י: נ"א: "זלה"ה". וראה מבוא ספ"ב.


יז) ב' וישב תק"נ; גבאי מעות אה"ק; תנחומין להסתלקות מוהרמ"מ מוויטבסק, והמלצה עבור בנו ועוד